Skip to main content

ನೀರು

ಇಂದ ಲಕ್ಷ್
ಬರೆದಿದ್ದುDecember 1, 2009
2ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

ನೀರು

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ ೮ ಲೋಟಗಳಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು.
ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುವುದು.
ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸರಾಗವಾಗುವುದು.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಚರ್ಮ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಲಾಭಗಳನೇಕ.
ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸುವುದೊಳಿತು. ನಿಧಾನಿಸಿದಷ್ಟೂ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. "ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂಬ ಮಾತಿಗಿಂತ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸುವುದೊಳಿತಲ್ಲವೇ?
'ನೀರು ಕುಡಿದಷ್ಟು ಸುಲಭ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ೮ ಲೋಟಗಳ ನೀರು ಸೇವನೆ ಕೆಲವರ ಪಾಲಿಗೆ....
'ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತಾರ ಕೈಯಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲ; ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ' ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ಮರೆಯದೆ ಪಾಲಿಸಿದರಾಯಿತು. ಆರೋಗ್ಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಆ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಾನೇ ಓಡಿಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ? ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾಲುಗಳಿವೆಯೇ?

ಲೇಖಕರು

ಲಕ್ಷ್

K£ÉAzÀÄ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ?

ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

manav ಮಂಗಳ, 12/01/2009 - 19:46

First you tell me what is use in writting here?

ಸೊ ಲ ಭ ಶುಕ್ರ, 02/05/2010 - 03:36

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAUÀèzÀ ºÀÆ ¨ÉÃPÀAvÉ
¥ÉÃmÉAiÀÄ ¥ÀzÀä¼À ªÀiÁvÀȨsÁµÉ 'vÀļÀÄ' DVzÀÝgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀªÉà ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ½UÉ vÀļÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀÄwÛgÀ°®è. PÀªÀÄ®ªÀÄä ¥ÀzÀä¼À vÁ¬Ä, vÀļÀÄ ºÁUÀÄ PÀ£ÀßqÀ §¯ÁèPÉ. PÀªÀÄ®ªÀÄä£À vÁ¬Ä UÀAUÀfÓ vÀļÀÄ£Ár£À (zÀQët PÀ£ÀßqÀ) MAzÀÄ ºÀ½îAiÀÄ°è £É¯É¹zÀÄÝ, vÀļÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÖgÉ DPÉUÉ ªÀÄvÁÛªÀ ¨sÁµÉAiÀÄÆ CxÀðªÁUÀÄwÛgÀ°®è. DPÉUÉ DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ ¸ÉÆÃAPÀÄ ºÀwÛgÀ¯Éà E®è.

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.