Skip to main content

ಅಪರೂಪದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುApril 30, 2015
noಅನಿಸಿಕೆ


ಬಸವನ ಪಾದದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ


 ¤¸ÀUÀðzÀ°è DUÁUÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ  £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£É E®èzÉ ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉUÉ M¼ÀUÁV £ÁªÀÅ ¥ÀªÁqÀ JAzÀÄ PÀgÉzÀÄ  PÉÊvÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ©qÀÄvÉÛêÉ. EzÀÄ ¸ÀºÀd QæAiÉÄ DzÀgÀÆ  C¥ÀgÀÆ¥ÀzÁÝVgÀÄvÀÛ®èªÉ.ºÁUÉÃAiÉÄ Cª½  dªÀ½ ªÀÄPÀ̼À ºÁUÉ ¸ÀAiÀiÁ«Ä CªÀ½UÀ¼ÀÄ d¤¹gÀĪÀzÀÆ EzÉ. £ÀªÀÄä PÀuÉÚzÀgÀÄ §zÀÄQAiÀÄÆ EzÁÝgÉ.CzÉà jÃw MAzÉà mÉAV£ÀPÁ¬ÄAiÉƼÀUÉ JgÀqÀÄ vÉAV£ÀPÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAiÀiÁ«Ä jÃwAiÀÄ°è gÀƦvÀUÉÆArzÀÄÝ §¸ÀªÀtÚ£À ¥ÁzÀzÀAvÉ PÀAqÀħAzÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ    vÉAV£ÀPÁ¬Ä ºÉƼÉD®Æj£À C±ÉÆÃPÀ UÀÄgÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EwÛÃZÉUÉ zÉêÀgÀ ¥ÀÆeÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è MqÉzÁUÀ  PÀAqÀÄ §AzÀzÀÄÝ CZÀÑjUÉ PÁgÀtªÁAiÀÄÄÛ.CªÀgÀ ªÀÄ£ÉzÉêÀgÀÄ PÀÆqÀ® ¸ÀAUÀªÀÄ£ÁxÀ DVzÀÄÝ §¸ÀªÀtÚ£Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÉAV£ÀPÁ¬ÄAiÉƼÀUÉ ºÉeÉÓ ElÖAvÉ §A¢zÁÝ£É J£ÀÄßvÁÛgÉ.


---------


 


           -qÁ.ಪ್ರಭು.ಅ.ಗಂಜಿಹಾಳ .ಹೊಳೆಆಲೂರ್-9448775346


 

ಲೇಖಕರು

prabhu

ಸಿನಿಪ್ರಿಯ

ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗು೦ದ ತಾಲೂಕ್ ಗುಡೂರು ಜನ್ಮಸ್ಥಳ.ತ೦ದೆ ಜಿ.ಎಸ್ .ಅನ್ನದಾನಿ ವಿಶ್ರಾ೦ತ ಬಿಡಿಓ.ಚುಟುಕು ಕವಿ,ಕತೆಗಾರರು.ನಾನು ಕವಿ,ಕತೆಗಾರ,ಸಿನೆಮಾ,ಟಿವಿ ಗ್]ಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು,ಹಾಡಿನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ..ಕನ್ನಡ ವ್ರುತ್ತಿರ೦ಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರ೦ಗ ಕುರಿತು ಕವಿವಿ ಇ೦ದ ೨೦೦೩ ರಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಆಗಿದೆ.ಧಾರವಾಡ,ಚೆನ್ಯೆ ರೆಡಿಯೋ ಕೇ೦ದ್ರದಿ೦ದ ಸ್ವರಚಿತ ಕವಿತೆ ವಾಚನ,ಭಾಷಣ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿವೆ,ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ , ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಸಾಪ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯ್,ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಮಾಜಿ ಕಸಾಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ.೨೦೧೩-೧೪ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಪರಿಷತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ 2014-15,ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನಾ೯ಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಕಾಯ೯ದಶಿ೯ 2014-15,ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು-೨೦೧೪,ರೋಟರಿ ಗದಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸದಸ್ಯ್, ಕವಿವಿ ಧಾರವಾಡ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಪರಿಷತ್ ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ೨೦೧೬. ರಾಜ್ಯ-ಹೊರರಾಜ್ಯ್ಗಗ ಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಿತ್ರರಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.