Skip to main content

ಪ್ರೀತಿಯ ಚಕ್ರ

ಇಂದ Nagaraj Bhadra
ಬರೆದಿದ್ದುApril 20, 2015
noಅನಿಸಿಕೆ

¦æÃwAiÀÄ ZÀPÀæ                

 

  ವಷ೯ದ
ಮೊದಲ
ತಿಂಗಳು
d£ÀªÀjAiÀÄ°è ಮೊದಲ
ಸಲ
ನಿನ್ನ
ನೋಡಿದಾಗ
ಹೊಸ
ಕನಸುಗಳು
ಹೊಟ್ಟಿಕೊಂಡವು.
Love at first  sight
ಆಯಿತು.¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ ¥Àr¸ÉÆÃPÉ CAvÀ¬ÄgÀĪÀ ಫೆಬ್ರವರಿ  wAUÀ½£À°è ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು  ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ   ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರು ಸುಖಗೋತಾಯಿತು. £À£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ  dUÀvÀÛ£ÀÄ UÉzÀÝ ºÁVvÀÄÛ. ಸುಂದರ ಕನಸುಗಳನ್ನು  ಹೊತ್ತು  ಮಾ೯ಚ ತಿಂಗಳು ಬಂತು.ನಾವಿಬ್ಬರೂ   ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ ಪ್ರೇಮ  ಲೋಕದಲ್ಲಿ  ¦æÃwAiÀÄ

P £À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÁtÄvÁÛ  ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆವು.ಏಪ್ರಲ್ 
ತಿಂಗಳನಲ್ಲಿ
ದುನಿಯಾ,
ಕಾಲ
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬೇಸಿಗೆಯ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು  ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಾಗ,  ನಾವಿಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು  ಪ್ರಿತಿಸುತ್ತಿದೆವು.ಮೇ ತಿಂಗಳನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು  ಸುಡು ಬಿಸಿಲುನಿಂದ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಜನರನ್ನು  ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ  ಉರಿದು ಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು.ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ  ರೈತರು  DPÁ±ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ
ಮಳೆಯ
ಗೋಸಕ್ಕರ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು, ನಾನು
£À£Àß ªÉÆçå¯ïªÀ£ÀÄß
£ÉÆÃqÀÄvÁÛ
 ನೀನ್ನ
 
PÁ¯ï, ªÉÄøÀeï ಗೋಸಕ್ಕರ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಜುಲೈ
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 
ನೀನು 
ಮಾತಾಡೋzÀÄ PÀrªÉÄ ªÀiÁrzÁUÀ,ನನ್ನ ಜೀವನದ ¸ÀÄAzÀgÀ ¤Ã° DPÁ±ÀzÀ°è ªÉÆÃqÀ  PÀ«vÀÄ.Û

                  
ಆಗಸ್ಟ್
ನಲ್ಲಿ
d£ÀgÀ fªÀ£ÀzÀ°è
RĶAiÀÄ ªÀÄ¼É §gÀĪÁUÀ
,
ನನ್ನ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಕಣ್ಣೀರಿನ
ಮಳೆ
ಬರುತ್ತಾಯಿತು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
ನಲ್ಲಿ 
ಜಗತ್ತು,ಕಾಲ
ಬದಲಾಗುತಿತು.
ನೀನು
ಬದಲಾಗಿದೆ,ನನ್ನಿಂದ
ದೂರವಾಗುತ್ತಿದೆ,£Á£ÀÄ F dUÀwÛ£À°è K®ªÀÇ EzÀÄ MAnAiÀiÁVzÉ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್
ನಲ್ಲಿ d£ÀgÀÄ ದಸರಾ
ವಿಜಯೋತ್ಸವ
ಆಚರಿಸುತ್ತಿದರು.
£Á£ÀÄ ನನ್ನಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ  ಸೋತ್ತಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್
ನಲ್ಲಿ
ದೀಪಾವಳಿ
ಹಬ್ಬವು
ಜನರ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ 
ಆವರಿಸಿದ
ಕತ್ತಲೆ 
ಹೊಡೆದೊಡಿಸಿ
ಬೆಳಕನ್ನು 
ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು
ಆದರೆ
ನನ್ನ
ಜೀವನದ
ಬೆಳಕಾದ
ಅವಳು
ದೂರವಾಗಿ
ಕತ್ತಲು
ಆವರಿಸಿತ್ತು.ಕೊನೆಯ
ತಿಂಗಳು
ಡಿಸೆಂಬರ್
ನಲ್ಲಿ
ನಾನು
ನಿನ್ನ
ಜೊತೆ 
ಕಡೆಯಸಾರಿ
ಮಾತಾಡಿದೆ.ವಷ೯
ಕೊನೆಗೊಡಿತ್ತು
£ÀªÀÄä ಪ್ರೀತಿಯು
ಕೊನೆಗೊಡಿತ್ತು.

              ನನ್ನ
ಜೀವನದ
ಕಾಲ
ಚಕ್ರ
ಒಂದು
ಸುತ್ತು
ತಿರುಗಿ 
ಮತ್ತೆ 
ಅಲ್ಲೇ 
ಬಂದು
ನೀತ್ತಿದ್ದೆ.

Born alone and die alone

ಲೇಖಕರು

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.