Skip to main content

ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು

ಇಂದ Nagaraj Bhadra
ಬರೆದಿದ್ದುApril 19, 2015
noಅನಿಸಿಕೆ

UÀÄwÛUÉ £ËPÀgÀgÀÄ

 

ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  ಆದರೆ  ದಿನಪ್ರತಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು N¢¢Ýj, ನ್ಯೂಸ ಚಾನಲಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ  ನೌಕರರ ಮುಷ್ಕರಗಳ ಬಗ್ಗೆ . ಅವರು ತಮ್ಮಗೆ DUÀÄwÛgÀĪÀ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁgÉ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ಗುತ್ತಿಗೆ  ನೌಕರರಿಗೆ  ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ.

ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರು  ಒಂದೇ  ಅಲ್ಲ ಆದರೂ  ನಮ್ಮ ಸರಕಾರಗಳು  ಯಾಕೆ  ಬೇಧ ಭಾವ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಖಾಯಂ  ನೌಕರರಿಗೆ ಸರಕಾರ ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ  ನೌಕರರಿಗೆ  ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಖಾಯಂ  ನೌಕರರಿಗೆ  ಒಂದು ಸಂಬಳ  ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ ಗುತ್ತಿಗೆ  ನೌಕರರಿಗೆ ಒಂದು ಆದರೆ  ಇಬ್ಬರೂ  ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾರೆ,ಒಂದೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಖಾಯಂ ನೌಕರರಿಗೆ  ಪ್ರತಿ  ಆರು  ತಿಂಗಳಿಗೆ   D. A ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ  ವಷ೯ಕ್ಕೆ ಒಂದು Increment  ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, HRA  ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, EL,Medical leave ಕೋಡುತ್ತಾರೆ , ಆದರೆ  ಗುತ್ತಿಗೆ  ನೌಕರರಿಗೆ    AiÀiÁªÀÅzÀÄ ನಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅವರು ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಅಲ್ಲ ಏನು  . ಖಾಯಂ  ನೌಕರರಿಗೆ  ಇರುವ ಉದೋಗ್ಯ ಭದ್ರತೆ ಗುತ್ತಿಗೆ  ನೌಕರರಿಗೆ  ಇಲ್ಲನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಗುತ್ತಿಗೆ  ನೌಕರನಾಗಿ ಕನಾ೯ಟಕ ಸರಕಾರದ ಒಂದು  ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ  ಸುಮಾರು  8 ವಷ೯ದಿಂದ  ಕೆಲಸ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ಒಂದು ದಿನ  ಅವನು  ಕೆಲಸ ªÀiÁqÀÄwÛzÀ ಯೋಜನೆ  ಮುಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸರಕಾರ ಅವರನ್ನು  ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು  ºÁQvÀÄÛ. DUÀ ಅವನಿಗೆ  ಸುಮಾರು 40 ವಷ೯ DVvÀÄÛ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ  ಅವನ ವಯಸ್ಸು  ಬೇರೆ  ಉದೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸೆರೋ ಹಾಗೆ  ಇರಲಿಲ್ಲಅವನ ಸಂಬಳ ಮೇಲೆ  ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಕುಟುಂಬ ಬೀದಿಗೆ ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ  ಯಾರು  ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರವು  ಅಥವಾ  ಅವನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ  ನೀಡಿರುವ ¸ÉêÉAiÉÆÃ. ಯಾಕೆ  ನಮ್ಮ ಸರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ  ನೌಕರರಜೊತೆ ªÀÄ®vÁ¬Ä ಧೋರಣೆ  ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾಯಿದೆ.ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಬಗ್ಗೆ  ಯಾವ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಒಂದು  ಮಾತನಾಡುತಿಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೌರಭಾಗ್ಯ ಅವರು  ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ. ಮೇಲೆ  ಕೇಸರಾಜಿಸವಲ್ಲಿ ಕಾಲ PÀ½AiÀÄÄvÁÛ ಇದ್ದಾರೆ.ಗುತ್ತಿಗೆ  ನೌಕರರು  ತಮ್ಮ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅವರು  ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕುನಮ್ಮಗೆ ನಾಯ್ಯ ಒದಗಿಸಬೆಕಾದ ದೇಶದ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀgÀ ಬಗ್ಗೆ  vɯÉPÉr¹PÉÆüÀÄîw®è.ನಮ್ಮ ಸರಕಾರಗಳು  ಯಾಕೆ  ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನ WÉÆð¸À¼ÀÄ ಗುತ್ತಿಗೆ  ನೌಕರರನ್ನು  ನೇಮಕಾತಿ  ಮಾಡಿಕೊಳುತ್ತದೆಸುಮಾರು  ವಷ೯ಗಳು ಆದ ಮೇಲೆ  AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀzÀÄ  ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳಿ  ರದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ªÀiÁqÀvÁ¬ÄzÀÝ ಗುತ್ತಿಗೆ  ನೌಕರರ UÀw ಏನು.ಅವರನ್ನು  ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು  ಹಾಕುತ್ತದೆ.ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ£ÀÄß   £ÀªÀÄä  ಸರಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ  ಗುತ್ತಿಗೆ  ನೌಕರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ªÀiÁqÀÄvÀ EzÀÝ.ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ರಸ್ತೆ  ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರ ಅವನ ಕುಟಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ¸ÀºÁAiÀĪÀÅ ಮಾಡಲ್ಲಿಲ. ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲಿಲ. ಆದರೆ  ಅವನು ಖಾಯಂ  ನೌಕರನಾಗಿದರೆ ಅವರ ಕುಟಂಬದ M§âjUÉ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರ ಅನುಕಂಪ ಆಧರಿತ ಉದೋಗ್ಯ ನಿಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು.ನಮ್ಮ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ದಿನ  ಬೆಳ್ಳಿಗೆ  ಆದರೆ ಸಮಾನತೆ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ    ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ  ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ  ನೌಕರರು  ಕಾಣಿಸುತ್ತಾಯಿಲ್ಲ.ನಾನು  ಇಷ್ಟೊಂದು  ಹೇಳೋದು In Source ಗುತ್ತಿಗೆ  ನೌಕರರ ಬಗ್ಗೆ . ಇನೊಂದು  ರೀತಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ  ನೌಕರರು £ÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁgÀzÀ°è ಕೆಲಸ ªÀiÁqÀÄvÁ¬ÄzÁÝgÉ. CªÀgÀ£ÀÄß Out source ಗುತ್ತಿಗೆ  ನೌಕರರು  ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆಅಂದರೆ  ಅವರು  ಖಾಸಿಗೆ  Agency ಮುಖಾಂತರ ನೇಮಕಾತಿ  ಆಗಿ  ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ªÀiÁqÀÄvÁ¬ÄzÁÝgÉ..ನಮ್ಮ ಸರಕಾರ ಒಂದೂವೆಲೆ ಒಬ್ಬ Out source  ಗುತ್ತಿಗೆ  ನೌಕರನಿಗೆ  10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳವನ್ನು Agency
ಗೆ ನಿಡಿದರೆ. Agency ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ  Service Tax, Agency Commission,  PF, ESI ಏಲ್ಲಾ ಕಟ್ ಮಾಡಿ  ಸುಮಾರು  6500 ರಿಂದ 7000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ  £ËPÀgÀgÀÄ  ದುಡಿದಿದ್ದ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ Commission ತೋಗೊತ್ತಾರೆ.ಇವರ ಪಾಡು Insource ಗುತ್ತಿಗೆ  ನೌಕರರಿಗಿಂತ ಕಿಳು. £ÀªÀÄä ದೇಶದದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕಾಮಿ೯ಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಯಾರು ಗುತ್ತಿಗೆ  ನೌಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ªÀiÁqÀÄw®è. Cವರು  ಏನು  ªÀiÁqÀÄwzÁÝgÉ  ದೇವರಿಗೆ  ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ,ಕಾಮಿ೯ಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ , ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ  ಕಾಣ್ಣಿಸದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆ  ನೌಕರರು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ದೇವರೇ  ಕಾಪಾಡಬೇಕು.

 

 

 

K£ï. ¨sÀzÁæ

ಲೇಖಕರು

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.