Skip to main content

ರೈಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಚ

ಇಂದ Nagaraj Bhadra
ಬರೆದಿದ್ದುApril 19, 2015
noಅನಿಸಿಕೆ

ರೈಲ್£À ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÆÃZÀ

                       ಭಾರತ
ದೇಶದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾದ ಭಾರತೀಯ  ರೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಲು  ®PÁëAvÀgÀ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ.ನಾನು ಒಂದು  ದಿನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರೈಲ್ವೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ PÉÆÃZÀAiÀÄ°è ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಯಿತು. EzÉà ªÉÆÃzÀ® ¸À® £Á£ÀÄ  ರೈಲ್ವೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ PÉÆÃZÀAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁuɸÀÄwÛzÉ.  ನಾನು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ಮನೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ  ನಿಲ್ದಾಣದ PÀqÉUÉ ಹೊರಟೆ. 

                       ರೈಲ್ವೆ  ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್  ತೆಗೆದುಕೊಳಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಲೈನ.ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ¸ÁªÀiÁ£Àå nPÉmï vÉUÉzÀÄPÉƼÀ®Ä ಬರಿ  MAzÀÄ ಟಿಕೆಟ್  ಕೌಂಟರ್ ªÀiÁvÀæ EvÀÄÛ. ನಾನು ಸುಮಾರು  15 ನಿಮಿಷ ಲೈನನಲ್ಲಿ ನಿತಿಕೊಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಇನೆನೊ ರೈಲ್ವೆ  ಬರಬೆಕಾಗಿತು ಕೆಲ  ಪ್ರಯಾಣಿಕರು  ಪ್ಲಾಟಪಾರಂ ತೆಳಗಡೆ ಇಳಿದರು £Á£ÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ CªÀgÀ£Éß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÉ CªÀgÀÄ
AiÀiÁPÉ »ÃUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAxÀ.
ರೈಲು §AzÀ ªÉÄÃ¯É UÉÆÃvÁÛ¬ÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ ಸಿಟ್ಟು  ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ಲಾಟಪಾರಂ ತೆಳಗಡೆ E½¢ÝzÀgÀÄ.ಅವರು ರೈಲಿನ 
ಕಡೆಯಿಂದ  ಹತ್ತಿ  ¹lÄÖ »rzÀgÀÄ.ಕೆಲವರು   ಅಲ್ಲಿರೂವ  ಕೂಲಿಗಳಿಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಟ್ಟು  ಹಿಡಿಯೊಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಕೂಲಿಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತಿರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ  ಹತ್ತಿ ಸಿಟ್ಟು  ಹಿಡಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಚಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು  ಹಿಡಿಯೊಂದು ಅಂದರೆ  ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಸಿಟ್ಟು  ಸಿಕಿದರೆ  ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು  ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ. ನಾನು  ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು  ಕಿಟಕಿಯ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಹಿಡಿದೆ.ಸುಮಾರು 120 ಸಿಟ್ಟು ಗಳು ಇರುವ PÉÆÃZÀAiÀÄ°è ಆವಗಲೇ 300 ಜನರು  ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದರು MAzÀÄ ¸Áj  ºÁUÉ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁr £ÀªÀÄä ¥ÀgÀ¹Üw ºÉÃVvÀÄÛ
CAvÀ.

             £ÀgÀPÀ AiÀiÁvÀ£É ¨ÉÃUÉ PÉýzÉ
DzÀgÉ ªÉÆÃzÀ® ¸À® CzÀ£À C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛzÉ.H¹gÀÄ UÀlĪÀ ºÁVvÀÄÛ.
ಸಿಟ್ಟು ಗಳು ತುಂಬಿದವು. ಉಳಿದರವಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು   ಸಿಟ್ಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ  ಖಾಲಿಯಿರುವ ಸಳ್ಥದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ  ಕೆಲವರು  ನಡೆದಾಡೋಕ್ಕೆ  ಅಂಥ ಇರುವ ಸಳ್ಥದಲ್ಲಿ ತೆಲಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.ಕೆಲವರು ಮೇಲೆ ಲಗೇಜುಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಸಳ್ಥದಲ್ಲಿ  ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ರಿಂದ ಜನರು  ರೈಲಿನ ಬಾಗಿಲನ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದರು. ಎರಡೂ  ಶೌಚಾಯಲಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ  ಖಾಲಿಯಿರುವ ಸಳ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು  ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು  ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರುರಾತ್ರಿ  ಸುಮಾರು  ೧೧ ಗಂಟೆಗೆ ನಿದ್ದೆ  ತಾಳದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಸಿಟ್ಟಿನ ತೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ  ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು  ಹಾಸಿಕೊಂಡು  ಮಲಗಿಕೊಂಡ. ಇನೊಬ್ಬನ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ನಾನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಕಿಟಕಿಯ ಸಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು feet ಅಗಲವಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಲಗೇಜುಗಳನ್ನು  ಇಡಲು ಮಾಡಿರುವ ಸಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದ. ಅವನು ನಿದ್ರೆ ಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನ್ನು ತಿರುಗಿದರೆ  ಅಷ್ಟು  ಮೇಲಿಂದ ತೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನನ್ನು  ದೇವರೇ  ಕಾಪಾಡಬೇಕು.  

                     ರೈಲಿನ  D ¸ÁªÀiÁ£Àå
PÉÆÃZÀAiÀÄ°è
MAzÀÄ ¸ÀtÚ EgÀĪÉ
ºÉÆÃUÉÆPÀÄ eÁUÀ EgÀ°®
è.  D ¥ÀgÀ¹ÜwAiÀÄ°è ಸುಮಾರು  ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೌಚಾಯಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ  ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗು ಹೇಗೆ  ಹೋಗಬೇಕು  ಅಂಥ. ಯಾಕೆಂದರೆ  ಒಂದು  ಹೆಜ್ಜೆ  ಇಡಲು  ಜಾಗಯಿರಲ್ಲಿಲ PÉÆÃaAiÀÄ°è. ಆಮೇಲೆ  ಒಂದು  ಯೋಚನೆ ಬಂತು ಸಿಟ್ಟಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಖಾಲಿಯಿತು. vÀÄ¢UÀ¼À ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ  ಇಡುತಾ ಹಾಗೋ ಹಿಗೋ  ಶೌಚಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಹೋದೆ ಇನ್ನೇನು  ಒಳಗಡೆ  ಹೋಗಬೇಕು  ಶೌಜಾಯಲದ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು 
ªÀÄzsÀå gÁwæAiÀÄ UÁqsÀ ¤zÉÝ ªÀiÁqÀÄvÁÛ
ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅವನನ್ನು  ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ  ಸರಿಸಿ ಒಳಗಡೆ  ಹೋದೆCªÀ£ÀÄ £À£Àß KµÀÄÖ ¨ÉåÃzÀÄ PÉÆAqÀ K£ÉÆà  ªÀÄ£À¹ì£À°è ¤zÉÝ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀÝPÉ.ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು  ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಬೇದಿಸದ ಹಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಚಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸು  ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನರಕಯಾತನೆ ಇದ್ದು.

                
ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾ೯ರ ರೈಲು  ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವೈ- ಪೈಬುಲೆಟ ರೈಲು  ಅಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ  ಬಡವರಿಗೋಸಕ್ಕರ ಪ್ರತಿ  ರೈಲಿನಲ್ಲಿ  ಎರಡೂ ಮೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಚಗಳನ್ನು  ಹೆಚ್ಚು  ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ರೈಲ್ವೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ PÉÆÃZÀAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀĪÀ
¸ÀĪÀiÁgÀÄ d£ÀgÀÄ PÉî¸À ºÀÄrQPÉÆAqÀÄ zÉÆqÀØ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ
. CªÀjUÉ ಸಕಾ೯ರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ
ಇವರೆಲ್ಲ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾಮಿ೯ಕರು ಒಂದು ದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ  ಹೋಗಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರ  ಕುಟುಂಬ ಅವತ್ತು  ಉಪವಾಸ ಮಲಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದದಲ್ಲಿ  §qÀªÀgÁV ಹುಟ್ಟಿದೆ ತಪ್ಪು. £ÀªÀÄä
zÉñÀzÀ°è KµÀÄÖ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀÅ DzÀgÉ EªÀgÀ £ÀgÀPÀAiÀiÁvÀ£É
PÉÆ£ÉUÉÆAr®è.
ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾ೯ರ ಆದರೂ  ªÀgÀ£Àß F £ÀgÀPÀAiÀiÁvÀ£É¬ÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛUÉÆý¸À°  ಅಂತ ಆಶಿಸೋನ.

 

                                                                                                £ÁUÀgÁd.¨sÀzÁæ

 

 

ಲೇಖಕರು

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.