Skip to main content

ಒಂಟಿತನ

ಇಂದ Nagaraj Bhadra
ಬರೆದಿದ್ದುApril 18, 2015
noಅನಿಸಿಕೆ

ಒಂಟಿತನ

 ನುಷ್ಯ
ತನ್ನ  ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ದಿನ ಆದರೂ 
ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ
ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಸಾರಿ
ಆದರೂ  
ಹಾಡನ್ನು  ಹಾಡುತ್ತಾನೆ
"
ಮೇರಾ fêÀ£ï ಕೋರಾ 
ಕಾಗಸ ಕೋರಾ 
ಹಿ ರೇಹಗಯ
ಜೋ ಲಿಕಾತ
ಆಸುಒಕೆ
ಸಂಘ ಬಹಗಯಾ  
".  ಒಂಟಿತನಕ್ಕೆ
ನೂರಾರು PÁgÀtUÀ¼À¬ÄªÉ.
ಮನುಷ್ನನ್ನು ತಾನು
ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸುವ
ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು  ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ,
ಅವನನ್ನು ಯಾರು
ಪ್ರೀತಿಸದೆ  ಇದಾಗ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ Failure ಆದಾಗ
ಹೀಗೆ  ನೂರಾರು
PÁgÀtUÀ½AzÀ F MAnvÀ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÁÛ£É.

                 ಆದರೆ
ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ
ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣತೆಗೆ 
ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬನೇ 
ಮಾತಾಡೋಕೆ  ಶುರುಮಾಡುತ್ತನೆ,
ದುಷ್ಟ ಚಟಕ್ಕೆ
ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆAiÀiÁªÀUÀ¼ÀÄ ಒಂಟಿಯಾಗಿ 
ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ,
ಬೇಗನೇ ಸಿಟ್ಟಾಗುತ್ತಾನೆಜೀವನದ
ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತಾನೆ,
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ 
ವಿಷಯಗಳಿಗೆ  ಕೋಪಗೊಳುತ್ತಾನೆ,
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ªÀiÁrPÉƼÀĪÀAvÀ ಕೆಟ್ಟ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆüÀÄvÁÛ£É.

                  ಆದರಿಂದ 
ಒಂಟಿತನದಿಂದ  DzÀµÀÆÖ ಬೇಗ ಹೊರ ಬನ್ನಿ.
ನಿಮಗೆ  ಇಷ್ಟªÁ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ
ತೊಡಿಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಿ.ಇನೋಬ್ಬರ
ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಲ್ಲಿ.
ಯಾವಗಳು ಜನರ
ಜೊತೆ ಇರಿ,ಒಂಟಿಯಾಗಿ 
ಇರಬೆಡಿ,.  ಮನುಷ್ಯ
ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ  ಒಂದು 
ದಿನ ಸಾಯಲೇಬೆಕು
ಅಂತ ನಿಮ್ಮ
ಮನಸ್ಸಿಗೆ wý ಹೇಳಿ
.
ºÀÄlÄÖ ¸ÁªÀÅ AiÀĪÀzÀÄ £ÀªÀÄä  
PÉÃAiÀÄ°è E®è.ಕಾಲ ಕಳೆದ 
ಹಾಗೆ  ಎಲ್ಲಾ 
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ನಿಮ್ಮ
ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ 
ಇಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ

                ಭೂತಕಾಲದ
ಬಗೆ ಯೋಚನೆಮಾಡ
ಬೇಡಿ.ಅದನ್ನು 
ಬದಲಾಯಿಸಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
DzÀgÉ ಅದರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು 
ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ
ಇಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿವತ೯ಮಾನ
ಕಾಲದಲ್ಲಿ  ಬದುಕಿರಿ.
ಭವಿಷ್ಯಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ 
ಯೋಚನೆಮಾಡಿ ನಿಣ೯ಯಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಳಿ.ಜೀವನದಲ್ಲಿ 
Failure
ಆದ ಮೇಲೆ
ಮತ್ತೆ  ಪ್ರಯತ್ನ
ಮಾಡಿ  ಒಂದಲ್ಲ
ಒಂದು  ದಿನ
Success
ಆಗುತ್ತಿರಿ.

ನೋವು  ನಲಿವು 
ಅನೋದು ಜೀವನದ
ರೈಲಿನ ಎರಡೂ 
ಕಂಬಿಗಳು ನಡುವೆ
ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ
ನಗುತ್ತಾ  ಸಾಗಲಿ 
AiÀiÁªÀUÀ¼ÀÄ........

                                                              £ÁUÀgÁd.¨sÀzÁæ

 

 

 

ಲೇಖಕರು

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.