Skip to main content

MARRAGE CONSEPT ARTICLE

ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 14, 2013
4ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

 

»ÃUÉÆAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ£Éì¥ïÖ.....!

  ªÉÆzÀ¯ÉÃ
ºÉüÉÛãÉ, £À£ÀUÉ F ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÉæ, CµÀÖPÀ̵ÉÖÃ! KPÉAzÀgÉ,
ªÀÄzÀÄªÉ £À£ÀßzÀ®èªÀ®è! CzÀæ®Æè j¯ÉõÀ£ï ªÀÄzÉé CAzÉæ ¨sÀÆ«Ä DPÁ±ÀzÀµÀÄÖ CAvÀgÀ
PÁAiÀÄÄÝPÉƽÛzÉÝãÉ. KPÉAzÀgÉ, ªÀÄÆgÀƪÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ, 35 PÉ.f. vÀÆPÀ«zÀÝ
£Á¤ÃUÀ §gÉÆçâj 60 PÉ.f.! CzÀÆ PÀ¼ÉzÀ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¹PÁÌ¥ÀmÉÖ qÀAiÀÄmï ªÀiÁr
ºÁåAqï¸ÀªÀiï DVzÀÝjAzÀ! E£ÀÆß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀzÀ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrzÀ CAPÀ¯ïUÀ¼É¯Áè
K£ÀAiÀiÁå ¯ÉÊ¥sï£À°è ¸Él¯ï DzÉAiÀiÁ, ªÀÄzÉé DAiÀiÁÛ CAvÀ CAzÉæ, F ªÀÄƪÀvÉÛöÊzÀjAzÀ
£À®ªÀvÉÛöÊzÀÄ ªÀµÀðzÀ DAnAiÀÄgɯÁè ‘¤£ï ªÀÄzÉé AiÀiÁªÁUÉÆà UÀuÉñÁ...! CAvÁgÉ.
AiÀiÁPÀÄѪÀ°, ªÉÄÊ £ÉêÀiï F¸ï ²ªÀgÁd. £À£Àß ¥À¸Àð£Á°n £ÉÆÃr F DAnAiÀÄgÀÄ
PÀgÉAiÀÄĪÀ £ÁªÀÄzsÉÃAiÀĪÉà UÀuÉñÀ CAvÀ. F ªÀÄƪÀvÉÛöÊzÀjAzÀ £À®ªÀvÉÛöÊzÀÄ
ªÀµÀðzÀ DAnAiÀÄgɯÁè MAzÉqÉ ¸ÉÃjzÉæ ¸ÁPÀÄ, CAvÀªÀgÀ PÀtÂÚUÉ £À£ÀßAxÀºÀ §qÀ¥Á¬Ä
§æºÀäZÁj ¹PÀÌgÉ C«æUÉ gÀ¸ÀzÀÆvÀt. DUÀ CªÀgÀ ¨Á¬ÄAzÀ §gÀĪÀ £ÀÄr ªÀÄÄvÀÄÛUÀ¼É¯Áè
qÀ§¯ï ªÀÄvÀÄÛ wæ§¯ï «ÄäAUïUÀ¼À°ègÀÄvÀÛªÉ. ¸ÉÆà F j¯ÉÃnªïì ªÀÄzÀĪÉUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ
CªÉÊqï ªÀiÁqÉÛãÉ.

   £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
ªÀiÁrPÉƽÛÃAiÀiÁ UÀuÉñÁ... CAvÀ PÉüÀĪÀ DAnAiÀÄjUÉ K£ÉAzÀÄ GvÀÛj¸ÉÆÃzÀÄ,
CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ɯÁè FV£ÀÆß J¯ïPÉf¬ÄAzÀ DgÀÄ E®èªÉà K¼À£Éà vÀgÀUÀw N¢ÛvÁðgÉ. ‘¤£ï
ªÀÄzÉé AiÀiÁªÁUÉÆà UÀuÉñÁ...! C£ÉÆßà DAnAiÀÄjUÉ ¦AiÀÄĹ NzÉÆà ªÀÄPÀ̽vÁðgÉ, ¤d.
DzÉæ, ¤£ï ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉÃUÉ PÉüÉÆÃzÀÄ. CzÉÌ £Á£ÀÄ ‘£ÉÆÃr DAnøï....
¤ÃªÉ¯Áè £À£ÀUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrÛ¢ÝÃgÁ. UÀuÉñÀ¤UÉ ¹¢Ý-§Ä¢Ý CAvÀ E§Äæ ºÉArÛÃgÀÄ. £Á£ÀÆ
JgÀqÀÄ ªÀÄzÉé DUÉÛãÉ. FUÀ ºÉý ¤ªÀÄä°è AiÀiÁgÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆrÛÃgÁ’ CAvÀ PÉýzÉæ,
J®æ ¨Á¬ÄUÉ ©ÃUÀ!

   EAw¥Àà,
£Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁvÀ£À vÀAVAiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À£À ªÉƪÀÄäUÀ£À ªÀÄzÀĪÉUÉ
ºÉÆÃUÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ C¤ªÁAiÀÄð ¥Àæ¸ÀAUÀ ¸Àȶ×AiÀiÁ¬ÄvÀÄ. M§â£Éà ºÉÆÃUÀĪÀAw®è,
ºÁUÀAvÀ j¯ÉõÀ£ï eÉÆvÉ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉAiÀÄÆ E®è! M§â£Éà ºÉÆÃzÀÆæ, E®èªÉà j¯ÉõÀ£ï
eÉÆvÉ ºÉÆÃzÀÆæ CAPÀ¯ïUÀ¼À ºÁUÀÆ DAnÃ¸ï ±ÀÄPÀæzÀÈ¶× £À£Àß ªÉÄÃ¯É ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ UÁågÀAn!
CªÀgÀ ªÀiÁw£À ZÁnÃKlÄ JzÀÄj¸ÉÆà E®èzÀ G¸Á§j AiÀiÁPÉ CAvÀ. ºÁUÀAvÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ
ºÉÆÃUÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«®è.
 

     CAzÀÄ
£À£ÀߣÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁUÀ®Ä §A¢zÀÝ °AUÀ¸ÀÆÎj£À CAUÀr J£ÀÄߪÀ £À£Àß ¸ÉßûvÀ ºÁUÀÆ
DUÀ vÁ£Éà ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀ ºÉƸÀ ¸ÉßûvÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¨Á¸ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ
¸À¨ï¸ÁÖ¥sï «ÃgÉñÀ, qÉæöʪÀgï ±ÀgÀt¥Àà J®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. CzÀÆ
ªÀÄzsÁåºÀß HlzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV! £ÁªÀÅ LzÀÆ d£À MmÁÖV ªÀÄzÀĪÀÄPÀ̽UÉ
CPÀëvÉ ºÁQ, ¹ÃzÁ HlPÉÌ ºÉÆgÀmɪÀÅ.

 AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ D £Á®éjAzÀ
£Á£ÀÄ ¨ÉÃ¥ÀðqÀ°®è. ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÀÄ ºÁUÀÆ CAPÀ¯ï-DAnøï AiÀiÁgÀÆ £À£ÀߣÀÄß
PÉtPÀĪÀ zsÉÊAiÀÄðªÉà ªÀiÁqÀ°®è. ‘MUÀÎnÖ£À°è §®«zÉ’ CAvÀ £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛVzÉÝÃ
DUÀ! HlzÀ ªÀÄzsÉå, £À£Àß ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÉûvÀ CAUÀr ‘K£Áìgï, ¤ªÀiï ªÀÄzÉé AiÀiÁªÁUÀ,
¨sÀdðjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄzÉé!’ CAvÀ CAzÀ£ÀÄ. £À£ÀUÉãÀÆ
¸ÀA§AzsÀ«®èªÉA§AvÉ, »AzÉ-ªÀÄÄAzÉ, CPÀÌ-¥ÀPÀÌ £Á£ÀÄ £ÉÆÃrzÉ. ¸Àgï ¤ªÀÄä£ÉßÃ
PÉüÉÆÃzÀÄ, ¤ªÀÄä ªÀÄzÉé AiÀiÁªÁUÀ, zÉÆqÉÆØÃgÀÄ ¤ÃªÀÅ, £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀgÉAiÉÆÃzÀÄ
ªÀÄj¨Áår ¸Àgï’ C£ÀߨÉÃPÉ...? ‘¸ÀĪÉÄß Ej ¸Ágï vÀªÀiÁµÉ ªÀiÁqÉâr, E£ÀÆß JµÉÆÖAzÀÄ
ªÀÄzÉéAiÀiÁUÉâÃPÀÄ!’ JAzÀÄ eÉÆÃgÀÄzÀ¤AiÀÄ°è £Á£ÀÄ PÉýzÉ. ¥Á¥À, CªÀgÀ ªÀÄÄR
£ÉÆÃqÀĪÀ zsÉÊAiÀÄð £À£ÀUÁUÀ°®è. £À£ÀUÉ FUÁUÀ¯Éà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÉ CAvÀ
w¼ÀPÉÆAr¨ÉðÃPÀÄ. MAzÉgÀqÀÄ ¤«ÄµÀ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £Á£Éà ¦¸ÀÄzÀ¤AiÀÄ°è ºÉýzÉ.
£À£ÀV£ÀÆß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ.

     ‘C¯ÉÆßÃr, D
ªÀÄzsÀĪÀÄPÀ̼À£ÀÄß, JgÀqÀƪÀgÉAiÀiÁVzÉ, ¥Á¥À E£ÀÆß K£ÀÆ wA¢®è. §qÀ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. ªÀÄÄR
ºÉÃUÉ ¸ÀtÚzÁVzÉ CAvÀ. CªÀæ ªÀÄzÉéUÉ §AzÉÆÃgÀÄ ¸ÉPÉAqï gËAqï ºÉÆrÃwzÁgÉ. ªÀÄzÉéUÉ
EµÉÆÖAzÀÄ d£À §A¢zÁgÀ®è, CªÀgÀ MAzÀÄ ¢£ÀzÀ PÉ®¸À ºÁ¼ÀÄ, CªÀgÀ HjAzÀ E°èUÉ §AzÀ
§¸ïZÁdð ªÉøïÖ, F ªÀÄzsÀĪÀÄPÀ̽UÉ V¥sïÖ ¨ÉÃgÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. EzɯÁè £Áå±À£À¯ï
ªÉøïÖ PÀtAiÀiÁå. CzÉÌ £Á£ÀÄ ¹A¥À¯ÁèV AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀzÀ ºÁUÉ ªÀÄzÉé DUÉÛãÉ!
£ÀªÀiï j¯ÉõÀ£ï EgÀĪÀ°èUÉà £ÁªÀÅ ºÉÆÃUÉÛêÉ. ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ
¢£À, ©ÃUÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¢£À mÉAmï ºÁPÉÛêÉ! CªÀæ PÉ®¸À ¤¯ÉÆè®è. CªÀæ §¸ï
ZÁdð G½vÁAiÀÄ. §mï V¥sïÖ ªÀiÁvÀæ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÉÛêɒ CAvÀ ¥sÀÄ¯ï ¸ÁÖ¥ï ªÀiÁrzÉ. ‘CgÉÃ
ºËzÀ®é M¼Éî LrAiÀiÁ...!’ CAvÀ CªÀgɯÁè £À£ÀߣÀÄß C¥Éæ¹AiÉÄÃmï ªÀiÁrzÀÄæ. ºË F¸ï
ªÉÄÊ ªÀiÁågÉÃeï PÁ£Éì¥ïÖ!

 

²ªÀgÁd AiÀÄ°UÁgÀ

¥ÀæzsÁ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ

«ÃuÁ UÀÆæ¥ïì

CAZÉ PÀbÉÃj »AzÀÄUÀqÉ, »gÉÃdAvÀUÀ¯ï

UÀAUÁªÀw-583 227.

ªÉÆ.: 97311 65495.

 

ಲೇಖಕರು

SHIVARAJ YALIGAR

V for VICTORY

I'm not a Poet. I want ur well Openion & Coments also. thanq everybody.

ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

SHASHIDHARA.CT ಗುರು, 02/21/2013 - 08:22

ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ

SHIVARAJ YALIGAR ಗುರು, 02/21/2013 - 09:36

ªÀÄzÀĪÉUÉ ªÀÄÄAZÉ J¯Áè
¨ÁåZÀÄ®gïUÀ¼À C£ÀĨsÀªÀ. ¸ÉÆÃ, EzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ RZÀÄð G½vÁAiÀÄzÀ LrAiÀiÁ UÀÄgÀÄ!
ºË F¸ï ªÉÄÊ ªÀiÁågÉÃeï PÁ£Éì¥ïÖ? 

veeresh.a ಶನಿ, 03/09/2013 - 05:06

ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಭಾಶೆನಪ್ಪ ಈ ಥರ ಭಾಶೆ ಕಲಿತ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಿಗೊದಿಲ್ಲ್ ದಯವುಟ್ಟು ನೀನು ಮಧುವೆ  ವಿಶಯ ಮರೆತು ಬಿಡು

SHIVARAJ YALIGAR ಶನಿ, 03/16/2013 - 09:16

£ÀªÀÄäzÀÄ
¥ÀPÁÌ UÀAUÁªÀw ¨sÁµÉ. ¤Ã£ÀÄ M§â §æºÀäZÁjAiÀiÁV E£ÉÆߧ⠧æºÀäZÁjAiÀÄ
¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁqÉÆÌà UÀÄgÀÄ!
www.shivarajyaligar.blogspot.in

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.