ಕವನ http://vismayanagari.com/kavana kn ಕಾರಣ http://vismayanagari.com/node/24828 <span>ಕಾರಣ</span> <span><a title="ಸದಸ್ಯರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡಿ" href="/user/733" lang="" about="/user/733" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">prabhu</a></span> <span>ಭಾನು, 11/19/2017 - 18:34</span> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=node&amp;1=24828" token="p-5CS8q_69ubdhxeJ2Ur6WGvMXxw_ZfHuIIjcdVEALk"></drupal-render-placeholder><a href="/taxonomy/term/88" hreflang="kn">ಹನಿಕವನ</a> <div><p>ಹೃದಯದ ಗಾಯಕ್ಕೆ<br /> ಪ್ರೀತಿಯೇ<br /> ಮಲಾಮು !<br /> ಕೆಲವು ಸಲ<br /> ಗಾಯವಾಗಲು<br /> ಅದೇ<br /> ಕಾರಣವು !!<br /> - ಡಾ.ಪ್ರಭು.ಅ.ಗಂಜಿಹಾಳ್<br /> ಗದಗ್</p> </div> <section id="comment" > <div id="comment-box" class="clearfix"> <header> <h3 class="title">ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ</h3> </header> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=24828&amp;2=comment&amp;3=comment" token="bWSUTqZUTntYrEz4fKghgEOiH1ySqUe5Mj5DpJa2jMY"></drupal-render-placeholder> </div> </section><span class="a2a_kit addtoany_list" data-a2a-url="http://vismayanagari.com/node/24828" data-a2a-title="ಕಾರಣ"><a class="a2a_button_facebook"><span class="fa fa-facebook"></span></a><a class="a2a_button_twitter"><span class="fa fa-twitter"></span></a><a class="a2a_button_google_plus"><span class="fa fa-google-plus"></span></a><a class="a2a_button_pinterest"><span class="fa fa-pinterest-p"></span></a><a class="a2a_button_linkedin"><span class="fa fa-linkedin"></span></a><a class="a2a_button_email"><span class="fa fa-envelope"></span></a></span> <div> <div>ಲೇಖನದ ಬಗೆ</div> <div><a href="/kavana" hreflang="kn">ಕವನ</a></div> </div> Sun, 19 Nov 2017 13:04:52 +0000 prabhu 24828 at http://vismayanagari.com ಸಜಾ http://vismayanagari.com/node/24827 <span>ಸಜಾ</span> <span><a title="ಸದಸ್ಯರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡಿ" href="/user/733" lang="" about="/user/733" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">prabhu</a></span> <span>ಭಾನು, 11/19/2017 - 18:30</span> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=node&amp;1=24827" token="G10xekrsVCzK8_yUYbJVr2LqEbZy8xgPfO58ePTOppw"></drupal-render-placeholder><a href="/taxonomy/term/88" hreflang="kn">ಹನಿಕವನ</a> <div><p>ಪ್ರೀತಿ<br /> ಇದ್ದರೆ ಜೊತೆ<br /> ಮಜಾ !<br /> ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ<br /> ಜೀವನಪೂರ್ತಿ<br /> ಸಜಾ !!<br /> -ಪ್ರಭು.ಅ.ಗಂಜಿಹಾಳ್<br /> ಗದಗ್</p> </div> <section id="comment" > <div id="comment-box" class="clearfix"> <header> <h3 class="title">ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ</h3> </header> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=24827&amp;2=comment&amp;3=comment" token="_CPDVACZgnHUbV9wWhk0jf4DfHp0Zil7HX4ghlb_U_8"></drupal-render-placeholder> </div> </section><span class="a2a_kit addtoany_list" data-a2a-url="http://vismayanagari.com/node/24827" data-a2a-title="ಸಜಾ"><a class="a2a_button_facebook"><span class="fa fa-facebook"></span></a><a class="a2a_button_twitter"><span class="fa fa-twitter"></span></a><a class="a2a_button_google_plus"><span class="fa fa-google-plus"></span></a><a class="a2a_button_pinterest"><span class="fa fa-pinterest-p"></span></a><a class="a2a_button_linkedin"><span class="fa fa-linkedin"></span></a><a class="a2a_button_email"><span class="fa fa-envelope"></span></a></span> <div> <div>ಲೇಖನದ ಬಗೆ</div> <div><a href="/kavana" hreflang="kn">ಕವನ</a></div> </div> Sun, 19 Nov 2017 13:00:58 +0000 prabhu 24827 at http://vismayanagari.com ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲಿ... http://vismayanagari.com/node/24820 <span>ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲಿ...</span> <span><a title="ಸದಸ್ಯರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡಿ" href="/user/7139" lang="" about="/user/7139" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">SaumyaSimha</a></span> <span>ಧ, 11/01/2017 - 20:00</span> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=node&amp;1=24820" token="PIQvjpjb81YI87B5Ue2ZmdVY8WOP12Q_Y51xFFsy6CA"></drupal-render-placeholder><a href="/taxonomy/term/50" hreflang="kn">ಅನುಭವ</a> <div> <img src="/sites/vismayanagari.com/files/2017-11/images.jpg" width="308" height="164" alt="" typeof="foaf:Image" /> </div> <div><p>ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಅನಂತದೆಡೆಗೆ ,</p> <p>ಧರೆಯಿಂದ ದಿಗಂತದೆಡೆಗೆ ,</p> <p>ಹಾದಿ ನೂರು , ಬಾಳು ಚೂರು (ಸ್ವಲ್ಪ) !</p> <p>ನಡುವೆ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ್ದು ಸಾವಿರಾರು !!</p> <p>ಮೇಲೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ತಿರುವು ,</p> <p>ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮುನ್ನಡೆ ಮೈ-ಮನದ ದಣಿವು ;</p> <p>ಬೆಲ್ಲದ ಸಿಹಿಯೊಡನೆ ಸವಿಯಬೇಕು ಬೇವು ,</p> <p>ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ಸಾಲು-ಸಾಲು ನೋವು !</p> <p>ಮುನ್ನುಗ್ಗುತಿರೆ , ಹಿಂದೆಳೆಯುವವು ಹಲವು ಕೈಗಳು ,</p> <p>ತುಳಿದುಬಿಡುವವು ಬಹುಪಾಲು ಕಾಲ್ಗಳು..</p> <p>ಗುರಿ ಸೇರಿಸುವುದೊಂದೇ - ನಮ್ಮೀ ಛಲವು ,</p> <p>ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಗೆಲುವು !!!</p> </div> <section id="comment" > <div id="comment-post" class="clearfix"> <header> <h3 class="title">ಅನಿಸಿಕೆಗಳು</h3> </header> <div class="comments"> <a id="comment-27197"></a> <div data-comment-user-id="1" about="/comment/27197" typeof="schema:Comment" class="comment js-comment"> <div class="meta clearfix"> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=27197&amp;1=default&amp;2=kn&amp;3=" token="uAsXXjeE82T0Yzn4E2hoW8GjNqtVR_7ycz2ht9g57ZM"></drupal-render-placeholder> <div class="user-picture"> <a href="/user/1"><img src="/sites/vismayanagari.com/files/styles/thumbnail/public/pictures/picture-1-1371864880.jpg?itok=RVoaMfsp" width="75" height="100" alt="Profile picture for user ಮೇಲಧಿಕಾರಿ" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div class="author"> <span><span rel="schema:author"><a title="ಸದಸ್ಯರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡಿ" href="/user/1" lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ಮೇಲಧಿಕಾರಿ</a></span> </span> ಭಾನು, 11/05/2017 - 17:33 <span property="schema:dateCreated" content="2017-11-05T12:03:24+00:00" class="hidden"></span> </div> </div> <div class="content"> <h4 class="title"><a href="/comment/27197#comment-27197" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="kn">ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು…</a></h3> <div property="schema:text"><p>ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮುಳ್ಳುಗಳು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಸಹಜ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವವರಿಗೆ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ.  ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕವನ.😊 </p> </div> </div> </div> <div class="indented"><a id="comment-27198"></a> <div data-comment-user-id="7139" about="/comment/27198" typeof="schema:Comment" class="comment js-comment"> <div class="meta clearfix"> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=27198&amp;1=default&amp;2=kn&amp;3=" token="82B_5suoYacsuc8hRh6RWpXsUVboKca8-of1OHtHk4o"></drupal-render-placeholder> <div class="user-picture"> <a href="/user/7139"><img src="/sites/vismayanagari.com/files/styles/thumbnail/public/default_images/avatar.png?itok=FH9wzjNJ" width="100" height="100" alt="Profile picture for user SaumyaSimha" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div class="author"> <span><span rel="schema:author"><a title="ಸದಸ್ಯರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡಿ" href="/user/7139" lang="" about="/user/7139" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">SaumyaSimha</a></span> </span> ಭಾನು, 11/05/2017 - 21:17 <span property="schema:dateCreated" content="2017-11-05T15:47:39+00:00" class="hidden"></span> </div> </div> <div class="content"> <h4 class="title"><a href="/comment/27198#comment-27198" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="kn">ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯವರೇ.</a></h3> <div property="schema:text"><p>ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯವರೇ.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="comment-box" class="clearfix"> <header> <h3 class="title">ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ</h3> </header> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=24820&amp;2=comment&amp;3=comment" token="GjjHRi-OT_fHUNp3X-RA3beMp3gBTdcxW3vpaf7mICk"></drupal-render-placeholder> </div> </section><span class="a2a_kit addtoany_list" data-a2a-url="http://vismayanagari.com/node/24820" data-a2a-title="ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲಿ..."><a class="a2a_button_facebook"><span class="fa fa-facebook"></span></a><a class="a2a_button_twitter"><span class="fa fa-twitter"></span></a><a class="a2a_button_google_plus"><span class="fa fa-google-plus"></span></a><a class="a2a_button_pinterest"><span class="fa fa-pinterest-p"></span></a><a class="a2a_button_linkedin"><span class="fa fa-linkedin"></span></a><a class="a2a_button_email"><span class="fa fa-envelope"></span></a></span> <div> <div>ಲೇಖನದ ಬಗೆ</div> <div><a href="/kavana" hreflang="kn">ಕವನ</a></div> </div> Wed, 01 Nov 2017 14:30:23 +0000 SaumyaSimha 24820 at http://vismayanagari.com ಬಾ ಗೆಳತಿ ˌಮಳೆ ಬಂತು ! http://vismayanagari.com/node/24808 <span> ಬಾ ಗೆಳತಿ ˌಮಳೆ ಬಂತು !</span> <span><a title="ಸದಸ್ಯರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡಿ" href="/user/7139" lang="" about="/user/7139" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">SaumyaSimha</a></span> <span>ಗುರು, 08/03/2017 - 17:06</span> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=node&amp;1=24808" token="eNOwykJhpflh78rP7ItBLbjq_e_8EIzGdZCOT2NEP88"></drupal-render-placeholder><a href="/taxonomy/term/72" hreflang="kn">ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ</a> <div> <img src="/sites/vismayanagari.com/files/2017-09/rain.jpg" width="1159" height="768" alt="ಜಡಿಮಳೆ" typeof="foaf:Image" /> </div> <div><p>ಈ ಜಡಿಮಳೆಗೆ ಜ್ವರ ಬಂಂದೀತು ಜೋಕೆ !</p> <p>ಆ ಹಸಿರು ಪಾಚಿಗೆ ಕಾಲು ಜಾರೀತು ಜಾಗ್ರತೆ !!</p> <p>ಬಾ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯೆ ಗೆಳತಿ...</p> <!--break--> <p>ನಿನ್ನ ಬೀಳಿಸಿ—ಏಳಿಸುವ ಸಂಂಭ್ರಮ ಮಳೆಗೆ</p> <p>ಬಿದ್ದು—ಎದ್ದು ಮೈ ಮನ ನಡುಗದಿರಲಿ ಚಳಿಗೆ</p> <p>ಬಾ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯೆ ಗೆಳತಿ...</p> <!--break--> <p>ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲ ಅತ್ತಂಂತಾಗಿ ಬಾನೆಲ್ಲ ಸಿಂಂಚನ ಮೂಡಿ</p> <p>ಮಳೆ ಬಂಂತು ಅಂಂಗಳದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನೋಡಬಾರೆ ಓಡೋಡಿ</p> <p>ಒಳಗೆಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವೆˌಬಾರೆ ದೋಣಿ ತೇಲಿಸುವ...</p> <p>ಆಗೋಲ್ಲವೆಂಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ!  ಬಾ ಕೇಳೋಣ ಏಕಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ವರುಷವೆಲ್ಲಾ...</p> <!--break--> <p>ಅಬ್ಬಾ ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟಿತು! ಸೂರ್ಯ ಹೊರಗೆ  ಬಂಂದ</p> <p>ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯೂ ಹೊರ ಬಂಂತು ಬಿಸಿಲಿಗೆ</p> <p>ಅಯ್ಯೋ ಕೊಡೆ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ  !</p> <p>ಮತ್ತೆ ಕರಿ ಮೋಡ ಕಟ್ಟಿದೆ !</p> <p>ಬೇಗ ಬಾರೆ ಹೋಗೋಣ ಒಳಗೆ !!!</p> </div> <section id="comment" > <div id="comment-box" class="clearfix"> <header> <h3 class="title">ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ</h3> </header> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=24808&amp;2=comment&amp;3=comment" token="udzTgCn3I7aJxquQUnZ50NevJtIlY3XRUGbxZUCNWBU"></drupal-render-placeholder> </div> </section><span class="a2a_kit addtoany_list" data-a2a-url="http://vismayanagari.com/node/24808" data-a2a-title=" ಬಾ ಗೆಳತಿ ˌಮಳೆ ಬಂತು !"><a class="a2a_button_facebook"><span class="fa fa-facebook"></span></a><a class="a2a_button_twitter"><span class="fa fa-twitter"></span></a><a class="a2a_button_google_plus"><span class="fa fa-google-plus"></span></a><a class="a2a_button_pinterest"><span class="fa fa-pinterest-p"></span></a><a class="a2a_button_linkedin"><span class="fa fa-linkedin"></span></a><a class="a2a_button_email"><span class="fa fa-envelope"></span></a></span> Thu, 03 Aug 2017 11:36:06 +0000 SaumyaSimha 24808 at http://vismayanagari.com ಅಮ್ಮಾ ನೀ ಡಿಫೆರೆಂಟ್ http://vismayanagari.com/node/24804 <span>ಅಮ್ಮಾ ನೀ ಡಿಫೆರೆಂಟ್</span> <div>ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಕವಿತೆ.</div> <span><a title="ಸದಸ್ಯರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡಿ" href="/user/7131" lang="" about="/user/7131" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Madhav Kulkarni</a></span> <span>ಶುಕ್ರ, 06/30/2017 - 16:25</span> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=node&amp;1=24804" token="9GgOBRUWmgJHsgfO5M2xjkV0RXpC3bQY3mDsTYkH_ms"></drupal-render-placeholder><a href="/taxonomy/term/50" hreflang="kn">ಅನುಭವ</a> <a href="/taxonomy/term/148" hreflang="kn">ಅಮ್ಮ</a> <div> <img src="/sites/vismayanagari.com/files/field/image/Amma%20nee.png" width="474" height="369" alt="ಮಳೆ" typeof="foaf:Image" /> </div> <div><p>ನಾನು ಇಡಿಯಾಗಿ ನೆಂದ<br /> ಜೋರು ಮಳೆಯ ರಾತ್ರಿ</p> <p>ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಲೆ<br /> ಕೇಳಿದ ಅಣ್ಣ "ಒಯ್ಯಬಾರದಿತ್ತೇ ಛತ್ರಿ"</p> <p>ದಾವಣಿ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು<br /> ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದಳು ತಂಗಿ<br /> “ಮಳೆ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೆ ತಡೆದು<br />  ಬರಬಾರದಿತ್ತೇ ಕಮಂಗಿ"</p> <p>ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗುಡುಗುಟ್ಟಿತು<br /> ಅಪ್ಪನ ಘಡಸು ಧ್ವನಿ<br /> " ಶೀತಜ್ವರ ಬಂದರೆ ದುಡ್ದಿಡಬೇಕು<br /> ಹುಡುಗಾಟ ಬಿಡೋ ಶನಿ"</p> <p>ಮೃದು ಕೈಯಲಿ ತಲಿ ಒರೆಸುತ್ತಾ<br /> ಅಮ್ಮ ದೂರಿದಳು ಮಮತೆಯಲಿ<br /> "ಹಾಳು ಮಳೆಯೇ ತಡಿಯಬಾರದಿತ್ತೇ<br /> ಮಗ ಕಾಲಿಡುವ ತನಕ ಮನೆಯಲಿ"</p> </div> <section id="comment" > <div id="comment-post" class="clearfix"> <header> <h3 class="title">ಅನಿಸಿಕೆಗಳು</h3> </header> <div class="comments"> <a id="comment-25676"></a> <div data-comment-user-id="2065" about="/comment/25676" typeof="schema:Comment" class="comment js-comment"> <div class="meta clearfix"> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=25676&amp;1=default&amp;2=kn&amp;3=" token="xpnOSFP4yBcifHi-F8YF-Z6AL4_LXq4IubYkOcCLEGw"></drupal-render-placeholder> <div class="user-picture"> <a href="/user/2065"><img src="/sites/vismayanagari.com/files/styles/thumbnail/public/pictures/picture-2065.jpg?itok=hQjmlkHS" width="71" height="100" alt="Profile picture for user Sameer Naragund" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> <div class="author"> <span><span rel="schema:author"><a title="ಸದಸ್ಯರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡಿ" href="/user/2065" lang="" about="/user/2065" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Sameer Naragund</a></span> </span> ಸೋಮ, 07/10/2017 - 18:22 <span property="schema:dateCreated" content="2017-07-10T12:52:22+00:00" class="hidden"></span> </div> </div> <div class="content"> <h4 class="title"><a href="/comment/25676#comment-25676" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="kn">mast kavan</a></h3> <div property="schema:text"><p>mast kavan</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="comment-box" class="clearfix"> <header> <h3 class="title">ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ</h3> </header> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=24804&amp;2=comment&amp;3=comment" token="VDoswf63MKW_KtXqcVUCqHZnEl4v9onF1j1fk0_QOi0"></drupal-render-placeholder> </div> </section><span class="a2a_kit addtoany_list" data-a2a-url="http://vismayanagari.com/node/24804" data-a2a-title="ಅಮ್ಮಾ ನೀ ಡಿಫೆರೆಂಟ್"><a class="a2a_button_facebook"><span class="fa fa-facebook"></span></a><a class="a2a_button_twitter"><span class="fa fa-twitter"></span></a><a class="a2a_button_google_plus"><span class="fa fa-google-plus"></span></a><a class="a2a_button_pinterest"><span class="fa fa-pinterest-p"></span></a><a class="a2a_button_linkedin"><span class="fa fa-linkedin"></span></a><a class="a2a_button_email"><span class="fa fa-envelope"></span></a></span> <div> <div>ಲೇಖನದ ಬಗೆ</div> <div><a href="/kavana" hreflang="kn">ಕವನ</a></div> </div> Fri, 30 Jun 2017 10:55:34 +0000 Madhav Kulkarni 24804 at http://vismayanagari.com ಸಾಕು.... ಸಾಕಮ್ಮ ಕಾಡದಿರೆನ್ನ... http://vismayanagari.com/node/24794 <span>ಸಾಕು.... ಸಾಕಮ್ಮ ಕಾಡದಿರೆನ್ನ...</span> <span><a title="ಸದಸ್ಯರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡಿ" href="/user/4496" lang="" about="/user/4496" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ರವಿಶಾಂತ್</a></span> <span>ಶುಕ್ರ, 05/05/2017 - 12:58</span> <drupal-render-placeholder callback="like_and_dislike.vote_builder:build" arguments="0=node&amp;1=24794" token="DVvx3x9-fcmtLC0VDg_UQH5EAbxP_cLSWvrEAMhmCRk"></drupal-render-placeholder><a href="/taxonomy/term/72" hreflang="kn">ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ</a> <div> <img src="/sites/vismayanagari.com/files/field/image/FB_IMG_1493835543447.jpg" width="720" height="712" alt="ಪ್ರೀತಿ" typeof="foaf:Image" /> </div> <div><p>ಸಾಕು ಸಾಕೆಂದರು ಕಾಡುತಿಹುದು</p> <p>ಬೆಂಬಿಡದೆ ನನ್ನವಳ ಸವಿ ಸವಿನೆನಪು</p> <p>ಕಾಯುತಿಹೆನು ಬರುವ ಹಾದಿಯ</p> <p>ನಂಬುಗೆಯೆ ಪ್ರೇಮವೆಂದೋಲೈಸಿ...</p> <p> </p> <p>ಬದುಕು ಬೇಡವಾಗಿದೆ ಕನಸಲ್ಲೆ ರಮಿಸಿ</p> <p>ತುಸು ಕಾಣೋತವಕವೆನಗೆ ಪ್ರೇಯಸಿ</p> <p>ಮತ್ತೆ ಸೇರಲಾರಳೆ ಎನ್ನತಪ್ಪ ಕ್ಷಮಿಸಿ</p> <p>ಕಾಯುತಿಹೆನು ಬರುವ ಹಾದಿಯ</p> <p>ನಂಬುಗೆಯೆ ಪ್ರೇಮವೆಂದೋಲೈಸಿ</p> <p> </p> <p>ಪ್ರೀತಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯನು ಸಹಿಸಿ</p> <p>ದೂರಾದ ಸಂಕಟ ಮರೆಯಿಸಿ</p> <p>ಮರೆತರು ಮರೆಯದೆ ಮನದಲ್ಲೆ ಪ್ರೇಮಿಸಿ</p> <p>ಕಾಯುತಿಹೆನು ಬರುವ ಹಾದಿಯ</p> <p>ನಂಬುಗೆಯೆ ಪ್ರೇಮವೆಂದೋಲೈಸಿ</p> <p> </p> <p>ಕಹಿಯಾದಬಾಳಿಗೆ ಸಿಹಿಬೆರಸಿ</p> <p>ಬಂದೆ ಬರುವಳೆನ್ನ ಮನದರಸಿ</p> <p>ನೋಂದ ಎನ್ನ ಮನವ ಅರಸಿ</p> <p>ಕಾಯುತಿಹೆನು ಬರುವ ಹಾದಿಯ</p> <p>ನಂಬುಗೆಯೆ ಪ್ರೇಮವೆಂದೋಲೈಸಿ</p> <p> </p> <p>............ಮಂ.ಚಿ.ರ (ರವಿಶಾಂತ್)</p> </div> <section id="comment" > <div id="comment-box" class="clearfix"> <header> <h3 class="title">ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ</h3> </header> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=24794&amp;2=comment&amp;3=comment" token="EJeq9hyE8pzXRZOrKnWhBFsrnVgIiLw62akcMijM3N4"></drupal-render-placeholder> </div> </section><span class="a2a_kit addtoany_list" data-a2a-url="http://vismayanagari.com/node/24794" data-a2a-title="ಸಾಕು.... ಸಾಕಮ್ಮ ಕಾಡದಿರೆನ್ನ..."><a class="a2a_button_facebook"><span class="fa fa-facebook"></span></a><a class="a2a_button_twitter"><span class="fa fa-twitter"></span></a><a class="a2a_button_google_plus"><span class="fa fa-google-plus"></span></a><a class="a2a_button_pinterest"><span class="fa fa-pinterest-p"></span></a><a class="a2a_button_linkedin"><span class="fa fa-linkedin"></span></a><a class="a2a_button_email"><span class="fa fa-envelope"></span></a></span> <div> <div>ಲೇಖನದ ಬಗೆ</div> <div><a href="/kavana" hreflang="kn">ಕವನ</a></div> </div> Fri, 05 May 2017 07:28:04 +0000 ರವಿಶಾಂತ್ 24794 at http://vismayanagari.com