ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಮೊದಲ ಲಿಪಿ

Primary tabs

ವಿಸ್ಮಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ: 

ಕನ್ನಡ
67% (4 ಓಟುಗಳು)
ಇಂಗ್ಲಿಷ್
33% (2 ಓಟುಗಳು)
ಹಿಂದಿ
0% (0 ಓಟುಗಳು)
ಉರ್ದು
0% (0 ಓಟುಗಳು)
ಸಂಸ್ಕ್ರತ
0% (0 ಓಟುಗಳು)
ಇದ್ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ
0% (0 ಓಟುಗಳು)
ಓಟ್ಟೂ ಓಟುಗಳು: 6
Subscribe to Comments for "ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಮೊದಲ ಲಿಪಿ"