ಕಡಲು—ನನ್ನೊಡಲು

ನೀರಿಗಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಮೊಗದಲ್ಲಿತ್ತು ಮಂಂದಹಾಸ|
ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಸಾಹಸˌಸಾವಿನೊಡನೆ ಸರಸ|
ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಾಣುತಿಹೆ ವಿಜ್ಞಾನವೆಂಂಬ ಸಾಗರ|
ಇಲ್ಲಿ ನಿಂಂತು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ — ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ಅಪಾರ||

ಹೂಜಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೀನು ನಾನುˌಆದರೇನು ಈಗ ಈಜುತ್ತಿರುವೆ ಶರಧಿ|
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾರೈೈಸು ! ನಾ ಕಾಣಬೇಕಿದೆ ಬೆಳಕೊಂಂದು ಈ ಭುವನದಿ|
ಮಳೆ ಹನಿಗಳು ನನ್ನೊಡೆಯನ ಕೂಡಿದಾಗ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುವ ಭಯವೆನಗೆ|
ಜಗದೆಲ್ಲೆಡೆ ಝಗಮಗಿಸುವ ಜ್ಞಾನಸಾಗರದಲ್ಲುಂಂಟಾದ ಪ್ರಳಯದಂಂತೆ|
ಸಾಗುತಿದೆ ಈ ಜೀವನˌಬಾಳಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನಾ ಸೌೌಮ್ಯಸಿಂಂಹದಂಂತೆ!!

ಈ ಲೇಖನ ಹೇಗಿದೆ?: 
ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಓಟುಗಳಿಲ್ಲ

ಲೇಖನದ ಬಗೆ: 

Subscribe to Comments for "ಕಡಲು—ನನ್ನೊಡಲು"