ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ಕರೆಂಟಿಲ್ಲದ ಬಡವನೆದೆಯ 

ಗೂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಣತೆಯ ಕದ್ದಿದ್ದರೂ, 

ದೂರು ನೀಡಲು ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ... 

ಏಕೆಂದರೆ ಹಣತೆಯೇ ನನ್ನದಲ್ಲ...

                            - ಸ.Kha.

ಈ ಲೇಖನ ಹೇಗಿದೆ?: 
ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಓಟುಗಳಿಲ್ಲ

ಲೇಖನದ ಬಗೆ: 

Subscribe to Comments for "ಪರಿಸ್ಥಿತಿ"