ಮುಡಿಪು

 

ಎದೆಯ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ

ಕನಸ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ

ಹೂವೊಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೆ. 

ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೂವ ಕಿತ್ತರು... 

ಏಕೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ 

ದೇವರ ಮುಡಿಗೆಂದರು... 

ಎದೆಯ ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಬಂಜರು...

                             - ಸ.Kha.

 

ಈ ಲೇಖನ ಹೇಗಿದೆ?: 
ಅಂಕಗಳು: 5 (1 ಓಟು)

ಲೇಖನದ ಬಗೆ: 

Subscribe to Comments for "ಮುಡಿಪು"