ಸಂದೇಹ

ದೇಹ 

ಮಾರಿ

ಕೊಂಡ 

ಆಕೆ 

ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ... 

ಮಾರಿದ

ದೇಹವ

ಕೊಂಡ 

ಆತ...?

     - ಸ.Kha.

ಈ ಲೇಖನ ಹೇಗಿದೆ?: 
ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಓಟುಗಳಿಲ್ಲ

ಲೇಖನದ ಬಗೆ: 

Subscribe to Comments for "ಸಂದೇಹ"