ಕನಸುಗಳು......

ಕನಸುಗಳು.....
ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವು
ಮತ್ತೆ ಕಲವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವು
ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ,
ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮದಾಗವು//

ಕನಸುಗಳು.....
ಕೆಲವು ನನಸಾದವು
ಮತ್ತೆ ಕೆಲವಿಂದ ಘನಘೋರ ಸೋಲು
ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ,ಎರಡೋ
ಮಿಕ್ಕವೆಲ್ಲಾ ಮರೆತು ಮೂಲೆ ಸೇರಿದವು//

ಕನಸುಗಳು......
ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದವು
ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ,ಅವಿಲ್ಲದೆ ನಾವಿಲ್ಲ,
ಹೋರಾಡಬೇಕು ಕೆಲವನ್ನು ಗಳಿಸಲು
ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುವು//

ಕನಸುಗಳು......
ಕನಸಿಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ದಿನಗಳೆಷ್ಟೋ!
ಮತ್ತೆ ಕೆಲವನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು
ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕನಸು,ಕನಸಲ್ಲ,
ಬೆಳಗಿನಲ್ಲೂ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು ಕನಸು//

ಕನಸುಗಳು.......
ಕೆಲವು ಸಾಧ್ಯ
ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಹುದಿಗಿಹುದು ಕಾಣದ ಕತ್ತಲಿನಲಿ,
ಕನಸುಗಳ ಕಾಣುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು,
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವ ಓರೆ ಹಚ್ಚಲು ಕನಸುಗಳುಬೇಕು//

ಈ ಲೇಖನ ಹೇಗಿದೆ?: 
ಅಂಕಗಳು: 5 (1 ಓಟು)

ಲೇಖನದ ಬಗೆ: 

Subscribe to Comments for "ಕನಸುಗಳು......"