ಬೇಕಾಗಿ(ರುವದು)ಲ್ಲ

ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ

ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ

ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು

ಪರಸ್ಪರರ ಶುದ್ದಾಂತರಂಗ.

ಈ ಲೇಖನ ಹೇಗಿದೆ?: 
ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಓಟುಗಳಿಲ್ಲ

ಲೇಖನದ ಬಗೆ: 

Subscribe to Comments for "ಬೇಕಾಗಿ(ರುವದು)ಲ್ಲ"