ಕ್ವಿಜ್

Quiz 2017

ಪ್ರ : 2016 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ ಸ್ಥಳ?
ಉ: ATM.

ಪ್ರ: ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಭಯವನ್ನು ತರಿಸಿದ ವಚನ?
ಉ: ಮೇರೇ ದೇಶ್ ವಾಸಿಯೋಂ.

ಪ್ರ: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟ ಕ್ಷಣ?
ಉ: 2000 ರೂ. ಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ.
ಈ ಲೇಖನ ಹೇಗಿದೆ?: 
ಅಂಕಗಳು: 5 (1 ಓಟು)

ಲೇಖನದ ಬಗೆ: 

Subscribe to Comments for "ಕ್ವಿಜ್"