ಸಂಭ್ರಮ

ಹೆಂಡತಿ : ರೀ ರೀ ನೋಡಿದ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ ಮಾಡತಿದ್ದಾನಲ್ಲಾ ಅವನನ್ನು ನಾನು ೧೦ ವಷ೯ದ ಹಿಂದೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ....

 

ಗಂಡ : ಹೌದಾ ನೋಡ ನನ್ಮಗಾ ಇನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸ್ತೀದ್ದಾನೆ....

 

ಈ ಲೇಖನ ಹೇಗಿದೆ?: 
ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಓಟುಗಳಿಲ್ಲ

ಲೇಖನದ ಬಗೆ: 

Subscribe to Comments for "ಸಂಭ್ರಮ"