ಶಾಪಿಂಗ್

ಹುಡುಗಿಯರು ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಲಿಪ್ ತಂದರೂ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಎಂದು

ಹುಡುಗರು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಬಂದರೂ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ

ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದು 

"ಸರಳ ಜೀವನ ಹಿರಿಯ ವಿಚಾರ "

ಈ ಲೇಖನ ಹೇಗಿದೆ?: 
ಅಂಕಗಳು: 5 (1 ಓಟು)

ಲೇಖನದ ಬಗೆ: 

Subscribe to Comments for "ಶಾಪಿಂಗ್"