Skip to main content

ತುಣುಕು

ಇಂದ KiRti
ಬರೆದಿದ್ದುSeptember 9, 2016
noಅನಿಸಿಕೆ

 

"£À£Àß
¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ PÀªÀ£À ©aÑmÉÖ £Á¤AzÀÄ

§ºÀÄ PÀpÃt
£À£ÀUÉ ¨sÁªÀ ©r¸À®Ä

¨sÁªÀªÀgÀ¹
£Á£ÉAzÀÄ ¨sÁ«¹gÀĪÀ £À£ÀUÉ

£À£Àß
¨sÁªÀªÀ ºÉÃUÉ §tÂÚ¸À° ¤ªÀÄÄäAzÀÄ

¨sÁªÀ
¨sÁªÀ¢ C«wgÀĪÀ ¨sÁªÀªÀ

£À£Àß
¨sÁªÀªÀ ¨sÁ«¹zÉ £Á¤Ã PÀªÀ£À«AzÀÄ

EzÀÄ
PÀªÀ£ÀªÀ®è £À£ÀßzÉÆAzÀÄ ¤ÃªÀÅ ¨sÁ«¸À¯ÉAzÀÄ

 

¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ
©Ã¹gÀĪÀ vÀÄtÄPÀÄ ¨sÁªÀ"

ಲೇಖಕರು

KiRti

maunada mugilu

ನಾನು ಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನವಳು ಕನಸಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಸಾಗುವ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರುವೆ.ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುಟ್ಟ ಕವಿಯತ್ರಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಮಹದಾಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ.ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುವುದು ನನಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ.ನಗಿಸುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ,ಅಳುವುದು ನನ್ನ ಚಟ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನನ್ನ ಗುರಿ ತಲುಪುವುದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನದ ಮಾತನ್ನು (ಕವನ,ಲೇಖನ)ತಿಳಿದು ಓದುವವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವೆ.ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಸಮೀತಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.