ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ "ಕಿಸ್ ಭಾಗ್ಯ" ತಂದರೆ ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಡಾಂಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೋಡಬೇಕು...?

2 ಪತ್ರಗಳು / 0 ಹೊಸತು
ಕೊನೆಯ ಪತ್ರ
ಸಂಗಾಮಿತ್ರ ಡಿಗ್ಗಿ
ಸಂಗಾಮಿತ್ರ ಡಿಗ್ಗಿ's picture
ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ "ಕಿಸ್ ಭಾಗ್ಯ" ತಂದರೆ ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಡಾಂಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೋಡಬೇಕು...?

ಮುಂದೆಬರಲಿರುವ ಯೋಜನೆ(?) ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಕಾತುರನಾಗಿದ್ದೆನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಮೋರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ...! ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು

ಶ್ರೀಹರ್ಷ
ಶ್ರೀಹರ್ಷ's picture

KPL- ಕಾರ್ದ್ 

Subscribe to Comments for "ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ "ಕಿಸ್ ಭಾಗ್ಯ" ತಂದರೆ ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಡಾಂಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೋಡಬೇಕು...?"