ಹುಡ್ಗೀನ ಮರೀಬೇಕು

ಸರ್ದಾರ್: ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದ

ವೇಟರ್ : ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದೀರಾ ?

ಸರ್ವರ್ : 1 ಹುಡ್ಗೀನ ಮರೀಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇ,

ಆದ್ರೆ ಆ ಹುಡ್ಗಿ ಯಾರು ಅಂತ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದುಕ್ಕೆ:-

ಈ ಲೇಖನ ಹೇಗಿದೆ?: 
ಅಂಕಗಳು: 4 (2 ಓಟುಗಳು)

ಲೇಖನದ ಬಗೆ: 

Subscribe to Comments for "ಹುಡ್ಗೀನ ಮರೀಬೇಕು"