Skip to main content

ಕಸಾಪ ಶನಿವಾರದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಜೆ ಮಾಲಿಕೆ೧೨೩

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುMay 17, 2015
noಅನಿಸಿಕೆ


                    


 


        ಗದಗ f¯Áè PÀ¸Á¥À¢AzÀ ±À¤ªÁgÀ ¸Á»vÀå ¸ÀAeÉ 123 £ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÉ PÁAiÀÄðಕ್ರªÀÄ        f¯Áè PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ DªÀgÀtzÀ°è ದಿನಾಂಕ ೧೬-೫-೨೦೧೫ ರಂದು ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÝ ±À¤ªÁgÀ ¸Á»vÀå ¸ÀAeÉAiÀÄ 123£Éà ªÀiÁ°PÉ PÁAiÀÄðಕ್ರªÀÄzÀ°è «ಶ್ವªiÁತೃ ¢£Áಚರಣೆಯ ¤«ÄvÀå ಮಾತೃ  ªÁತ್ಸ®å ಕುರಿತುದಗ-ಬೆಟಗೇರಿಯ ಗೌರಮ್ಮ ಬಡಿಗಣ್ಣವರ «ಶೆõÀ Gಪ£Áå¸À ¤Ãr ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ CªÀgÀÄ vÁ¬ÄUÉ AiÀiÁªÀ G¥ÀªÉÄAiÀĪÀ£ÀÆß ºÉüÀ¯ÁUÀzÀÄ.CªÀé JAzÀ vÀPÀët £ÀªÀÄäªÀé£Éà £ÀªÀÄUÉ £É£À¥ÁUÀÄvÁÛ¼É.PÀƸÀÄ ºÀÄnÖzÀ vÀPÀët M§â¼ÀÄ vÁ¬Ä ¤ªÀiÁðtªÁUÀÄvÁÛ¼É.DUÀ ªÀÄUÀÄ C¼ÀĪÀzÀÆ PÀÆqÁ CªÀÄä JAzÉ.vÁ¬Ä-ªÀÄUÀÄ«£À ¸ÀA§Aಧ PÀgÀļÀ§ಳ್ಳಿAiÀÄ ºÉÆಕ್ಕ¼ÀĺÀÄjAiÀÄ ¸ÀA§Aಧ. CzÀÄ ±Áಶ್ವvÀ ªÀĪÀÄvÉAiÀÄ §Aಧ .ªÀÄUÀ,UÀAqÀ,CvÉÛ,£Á¢¤,ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÀ £ÀqÀÄªÉ PÀÆqÀÄPÀÄlÄA§zÀ°è fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄ CªÀgÀ RĶAiÀįÉèà vÀ£Àß §zÀÄPÀ£ÀÄß EzÀݵÀÖ£ÀÄß GAqÀÄ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ CªÀé vÀ£ÀUÁV K£ÀÆß ªÀiÁrPÉÆಳ್ಳ¯ÁgÀ¼ÀÄ.d£Àä ¤ÃrzÀ vÁ¬ÄAiÀÄ IÄtzÀಷ್ಟೆà C£ÁxÀ ªÀÄPÀ̽UÁV vÁ¬ÄAiÀiÁV fêÀ£À ¸ÀªÉ¸ÀĪÀ Jಷ್ಟೋ vÁAiÀÄA¢gÀÄ EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ DV ºÉÆÃVದ್ದಾgÉ.£ÀªÀÄä PÀtÚ ªÀÄÄA¢ದ್ದಾgÉ. vÁ¬Ä ©r¸ÀzÀ MAzÀÄ MUÀlÄ, DPÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃa¸ÀzÀµÀÆÖ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ ZÀÄPÉÌAiÀĵÀÄÖ, CªÀ¼À ¸ÀAvÉÆõÀzÀ ಕ್ಷtUÀ¼É®è ªÀÄUÀÄ«£À ºÁgÉÊPÉAiÀįÉèà EgÀÄvÉÛ.zÀÄ:R«ದ್ದgÀÆ £ÀUÀÄvÀÛ  ªÀÄÄV®µÀÄÖ ಪ್ರಿÃw vÉÆÃgÀĪÀ DPÉ ಭೂvÁ¬ÄAiÀÄಷ್ಟೆà ¸ÀºÀ£ÉAiÀÄÄಳ್ಳªÀ¼ÀÄ.§ÄzÀÝ,§¸ÀªÀ,CA¨ÉÃಡ್ಕgÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ zÁ±Àð¤PÀjUÉ d£Àä ¤ÃrzÀªÀ¼ÀÄ vÁ¬Ä, HjUÉ CgÀ¸À£ÁzÀgÀÆ vÁ¬ÄUÉ ªÀÄUÀ .»ÃUÉ §zÀÄQ£À vÀ£Àß ¸ÀÄRªÉ®è PÀ¼ÉªÀ vÁ¬ÄUÁV MA¢µÀÄÖ PÀëtUÀ¼À£ÀÄß «ÄøÀ°qÉÆÃt.zÉêÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ gÀÆ¥ÀªÁzÀ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß  £ÁªÀÅ ¦æÃw¬ÄAzÀ ªÀÄ£À£ÉÆìĸÀzÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉƼÉÆîÃt JAzÀÄ CªÀÄä£À PÀÄjvÀÄ ±ÀȱÁæªÀåªÁV ºÁqÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ CªÀÄä£À ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß w½¹ಕೊಟ್ಟgÀÄ.    EzÉà ¸ÀAzÀರ್ಭzÀ°è UÀzÀUÀ ©J¸ï J£ï J¯ï £ËPÀgÀ  gÁªÀÄtÚ SÁåqÀzÀ ¸ÀégÀavÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß gÁUÀ§ದ್ಧªÁV ºÁr ¸Á»vÁåಭಿªÀiÁ¤UÀ¼À£ÀÄß gÀAf¹zÀgÀÄ.


      Cಧåಕ್ಷvÉ ªÀ»¹zÀÝ f¯Áè PÀ¸Á¥À UËgÀªÁಧ್ಯPÀë  qÁ.ಪ್ರಭು UÀAfºÁ¼ÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár  CªÀé ,CªÀÄä, ªÀiÁvÉ, vÁ¬Ä, ªÀÄzÀgï, ªÀiÁ, ªÀÄ«Ää, ºÉÃUɯÁè PÀgÉzÀgÀÆ CªÀé¤UÉ Cವ್ವ£Éà ¸Án.CªÀé ±À§ÝzÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁಧುAiÀÄð, ªÁತ್ಸ®å, ªÀĪÀÄvÉ, ಪ್ರೀw ªÀರ್ಣಿ¸À®¸ÀzÀ¼À, Mಬ್ಬ¼ÀÄ vÁ¬Ä 100 ²ಕ್ಷPÀjUÉ ¸ÀªÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è vÁ¬ÄAiÀÄ PÀÄjvÀÄ vÁ¬ÄAiÉÄà zÉêÀgÀÄ, vÁ¬ÄVAvÀ §Aಧು«®è ,Gಪ್ಪಿVAvÀ gÀÄa E®è, vÁ¬Ä¨ÉÃPÀÄ E®èªÉà ¨Á¬Ä ¨ÉÃPÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ UÁzÉUÀ¼ÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄಲ್ಲಿªÉ. eÁ£À¥ÀzÀzÀ ºÁqÀÄUÀ¼À°è vÁ¬ÄAiÀÄ PÀÄjvÀÄ  ºÉüÀwÃgÀzÀµÀÄÖ ªÀtð£ÉUÀ½ªÉ,¹£ÉêÀiÁUÀ¼À®Æè vÁ¬ÄAiÀÄ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ Q«UÀ¼À°è ಪ್ರwಕ್ಷtªÀÇ C£ÀÄgÀಣಿ¸ÀÄತ್ತಿªÉ.d£Àä ¤ÃrzÀ vÁ¬ÄAiÀÄ IÄt JµÀÄÖ d£Àä JwÛ§AzÀgÀÆ wÃj¸À¯ÁUÀzÀÄÝ  JAzÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÀ®ªÀµÀÄÖ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ.            PÁAiÀÄðಕ್ರªÀÄzÀ°è ¥ÉÆæ.PÉ.JZï.¨ÉîÆgÀ,¥ÉÆæ.±À²PÁAvÀ PÉÆ®ðºÀ½î, PÉ.«.PÀÄAzÀUÉÆüÀ, gÀvÀßPÀÌ § ¥Ánî, ¤d°AUÀ¥Àà PÀj©¶×,Dgï.f.ºÁ¸À®PÀgÀ, JA.f.ºÁ¸À®PÀgÀ, Dgï.J¯ï.SÁåqÀzÀ,±ÀAಕ್ರ¥Àà vÉÆArºÁ¼À,²æêÀÄw gÉÃtÄPÁ §tPÁgÀ,ºÉÆÃ.§.vÉÆÃlzÀ, ¤A.ºÀ.»gÉøÀಕ್ಕgÀUËqÀæ,£ÁUÀಭೂµÀt ¸ÀzÁ²ªÀ¥Àà §rUÀtÚªÀgÀ,   §¸ÀªÀtÚ ±À CAUÀr, ±ÀgÀt§¸À¥Àà ¸ÀA CAUÀr, J¸ï.¦.®ಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರªÀÄoÀ, ,JZï.ZÀAದ್ರ¥Àà, ©.J¸ï.»Ar, Dgï.JZï.©.gÁWÀªÉÃAzÀæ, ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸Á»vÁå©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ.                                                          - qÁ.ಪ್ರಭು.ಅ.UÀAfºÁ¼À -(೯೪೪೮೭೭೫೩೪೬ )


                                            UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ,


                                              f¯Áè PÀ¸Á¥À UÀzÀUÀ


 


ಲೇಖಕರು

prabhu

ಸಿನಿಪ್ರಿಯ

ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗು೦ದ ತಾಲೂಕ್ ಗುಡೂರು ಜನ್ಮಸ್ಥಳ.ತ೦ದೆ ಜಿ.ಎಸ್ .ಅನ್ನದಾನಿ ವಿಶ್ರಾ೦ತ ಬಿಡಿಓ.ಚುಟುಕು ಕವಿ,ಕತೆಗಾರರು.ನಾನು ಕವಿ,ಕತೆಗಾರ,ಸಿನೆಮಾ,ಟಿವಿ ಗ್]ಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು,ಹಾಡಿನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ..ಕನ್ನಡ ವ್ರುತ್ತಿರ೦ಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರ೦ಗ ಕುರಿತು ಕವಿವಿ ಇ೦ದ ೨೦೦೩ ರಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಆಗಿದೆ.ಧಾರವಾಡ,ಚೆನ್ಯೆ ರೆಡಿಯೋ ಕೇ೦ದ್ರದಿ೦ದ ಸ್ವರಚಿತ ಕವಿತೆ ವಾಚನ,ಭಾಷಣ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿವೆ,ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ , ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಸಾಪ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯ್,ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಮಾಜಿ ಕಸಾಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ.೨೦೧೩-೧೪ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಪರಿಷತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ 2014-15,ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನಾ೯ಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಕಾಯ೯ದಶಿ೯ 2014-15,ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು-೨೦೧೪,ರೋಟರಿ ಗದಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸದಸ್ಯ್, ಕವಿವಿ ಧಾರವಾಡ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಪರಿಷತ್ ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ೨೦೧೬. ರಾಜ್ಯ-ಹೊರರಾಜ್ಯ್ಗಗ ಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಿತ್ರರಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.