Skip to main content

ಹೊಳೆಆಲೂರ್ ಹೋಬಳಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯಯೋಜನೆ

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುApril 18, 2015
noಅನಿಸಿಕೆ

ºÉƼÉD®ÆgÀ
ºÉÆç½ PÀȶ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£É

 ºÉƼÉD®Æj£ÀÀ ªÀÄ®¥Àæ¨sÉ zÀqÀzÀ°ègÀĪÀ
²ªÀ-¥ÁªÀðw ªÀiÁAUÀ®å ªÀÄA¢gÀzÀ°è ºÉƼÉD®ÆgÀ ºÉÆç½AiÀÄ 26 ºÀ½îUÀ¼À gÉÊvÀjUÉ
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå PÀȶ E¯ÁSɬÄAzÀ ªÀļÉAiÀiÁ²ævÀ gÉÊvÀgÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ PÀȶ¨sÁUÀå
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÁAiÀiÁðzÉñÀ ¥ÀvÀæ (ªÀPÀð DqÀðgï) ¤ÃqÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
¢.17-4-2015gÀ ±ÀÄPÀæªÁgÀ £ÀqɬÄvÀÄ.

          gÉÆÃtzÀ G¥ÀPÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ
ºÀA¸ÀªÉÃtÂAiÀĪÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀðzÀ°è 465 gÉÊvÀjUÉ £ÉÆÃn¸ï ¤ÃqÀ¯ÁVzÀÝ CªÀjUÉ
PÁAiÀiÁðzÉñÀ ¥ÀvÀæ¤Ãr ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ CªÀgÀÄ PÀȶ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß
ªÀļɤÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀuÉ ºÁUÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ §¼ÀPÉUÁV ¥ÁåPÉÃd£ÀÄß gÀƦ¹ ¥ÁåPÉÃd£ÀÄß
C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀ gÉÊvÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£À ¤ÃqÀ®Ä AiÉÆÃd£É gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀgÀ
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr PÀȶ ºÉÆAqÀUÀ¼À£ÀÄß gÉÊvÀgÀÄ ¸ÀéAvÀ Rað¤AzÀ ¤ªÀiÁðtªÀiÁr ¥Á°y£ï
²Ãmï C¼ÀªÀr¸ÀĪÀzÀÄ ºÁUÀÆ r¸ÉÃ¯ï ¥ÀA¥À¸Émï ªÀÄvÀÄÛ vÀÄAvÀÄgÀ ¤ÃgÁªÀj
WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß E¯ÁSÉ ªÀiÁUÀð ¸ÀÆa C£ÀéAiÀÄ gÉÊvÀgÀ ªÀAwUÉ ¥ÁªÀw¹
¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÉÊvÀgÀ SÁvÉUÉ Dgï.n.f.J¸ï. ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀgÀ®èzÉ ¥Á°ºË¸À ¸À»vÀ ¥ÁåPÉÃeï ªÀÄvÀÄÛ ¥Á°ºË¸ï
gÀ»vÀ ¥ÁåPÉÃeï PÀÄjvÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr gÉÊvÀgÀÄ PÉýzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ
¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ.

      ºÉƼÉD®ÆgÀ PÀȶ PÉÃAzÀæzÀ PÀȶ C¢üPÁj
«.J¸ï.±ÁAvÀUÉÃj CªÀgÀÄ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß
¤ÃrzÀgÀÄ, PÀȶ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ©.J¯ï.ºÉƸÀªÀĤ,©.JA.ZÀ¼ÀUÉÃj  ºÁUÀÆ 26 ºÀ½îUÀ¼À C£ÀĪÀÅUÁgÀgÀÄ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

 

.                     
*-qÁ.¥Àæ¨sÀÄ.UÀAfºÁ¼À-9448775346

.

 

ಲೇಖಕರು

prabhu

ಸಿನಿಪ್ರಿಯ

ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗು೦ದ ತಾಲೂಕ್ ಗುಡೂರು ಜನ್ಮಸ್ಥಳ.ತ೦ದೆ ಜಿ.ಎಸ್ .ಅನ್ನದಾನಿ ವಿಶ್ರಾ೦ತ ಬಿಡಿಓ.ಚುಟುಕು ಕವಿ,ಕತೆಗಾರರು.ನಾನು ಕವಿ,ಕತೆಗಾರ,ಸಿನೆಮಾ,ಟಿವಿ ಗ್]ಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು,ಹಾಡಿನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ..ಕನ್ನಡ ವ್ರುತ್ತಿರ೦ಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರ೦ಗ ಕುರಿತು ಕವಿವಿ ಇ೦ದ ೨೦೦೩ ರಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಆಗಿದೆ.ಧಾರವಾಡ,ಚೆನ್ಯೆ ರೆಡಿಯೋ ಕೇ೦ದ್ರದಿ೦ದ ಸ್ವರಚಿತ ಕವಿತೆ ವಾಚನ,ಭಾಷಣ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿವೆ,ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ , ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಸಾಪ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯ್,ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಮಾಜಿ ಕಸಾಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ.೨೦೧೩-೧೪ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಪರಿಷತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ 2014-15,ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನಾ೯ಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಕಾಯ೯ದಶಿ೯ 2014-15,ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು-೨೦೧೪,ರೋಟರಿ ಗದಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸದಸ್ಯ್, ಕವಿವಿ ಧಾರವಾಡ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಪರಿಷತ್ ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ೨೦೧೬. ರಾಜ್ಯ-ಹೊರರಾಜ್ಯ್ಗಗ ಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಿತ್ರರಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.