Skip to main content

118ನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಸಾಪ ಶನಿವಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಜೆ ಮಾಲಿಕೆ

ಇಂದ prabhu
ಬರೆದಿದ್ದುApril 12, 2015
noಅನಿಸಿಕೆ

 

                  118 £ÉAiÀÄ
±À¤ªÁgÀ ¸Á»vÀå ¸ÀAeÉ

         ಗದಗ f¯Áè PÀ¸Á¥À¢AzÀ ±À¤ªÁgÀ ¸Á»vÀå ¸ÀAeÉ
118 £ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

       
vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ DªÀgÀtzÀ°è 11-4-2015gÀ ±À¤ªÁgÀ dgÀÄVvÀÄ.
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è
¸ÀA«zsÁ£À²°à
¨sÁgÀvÀgÀvÀß qÁ.©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgï CªÀgÀ fêÀ£À ¸ÀAzÉñÀ PÀÄjvÀÄ ®PÉëñÀégÀzÀ
£ÁåAiÀĪÁ¢ §¸ÀªÀgÁd ¨Á¼ÉñÀégÀªÀÄoÀ G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÀÄ.
gÁªÀÄtÚ ¨Áån CªÀgÀÄ §gÉzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ
CªÀgÀ ¥ÀÄgÁt PÀÄjvÀÄ J¸ï.J¥sï.CAUÀr ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.

CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß  f¯Áè PÀ¸Á¥À UËgÀªÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð qÁ.¥Àæ¨sÀÄ
UÀAfºÁ¼À ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è PÉ.«.PÀÄAzÀUÉÆüÀ, ªÀ¸ÀĪÀiÁªÀiÁ
nÃPÁ£ÀzÁgÀ, ºÀ.vÀÄ.¸ÀAfêÀ¸ÀðªÀ«Ä, JZï.ZÀAzÀæ¥Àà, UËgÀªÀÄä ZÀA ºÀħâ½î,
±ÀgÀt¥Àà ¤Ã ºÉƸÀAUÀr,ಪ್ರಾ.PÉ.JZï.¨ÉîÆgÀ, ²æÃAiÀÄ ªÀÄÄ
UÀļÉÃzÀUÀÄqÀØ,J¸ï.J¥sï.CAUÀr, J¸ï.J¸ï.£ÀgÉÃUÀ®è, JA.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ §ªÀÄä£ÀPÀnÖ,
¥Àæ.vÉÆ.£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ,¥Àæ.PÉ.«.PÀ£ÀÆßgÀ, ²æêÀÄw dAiÀIJæà CAUÀr, ¥ÉÆæ.±À²PÁAvÀ
PÉÆ®ðºÀ½î,PÁd°AUÀ¥Àà PÀj©¶×,J£ï.«.§rUÉÃgÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï
¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ,¸Á»vÁå©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ.

PÁAiÀiðPÀæªÀÄzÀ°è
ªÁ¸ÀĪÀiÁªÀiÁ nÃPÁ£ÀzÁgÀ ¥Áæyð¹zÀgÉ, ±ÀgÀt¥Àà ºÉƸÀAUÀr ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ.
PÉÆ£ÉUÉ   ¥ÉÆæ.±À²PÁAvÀ.PÉÆ®ðºÀ½î
ªÀA¢¹zÀgÀÄ, PÉÆñÁzsÀåPÀë ªÀįÉèñï r.JZï.¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. ¸Á»vÁå©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ
¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ.

         -ಡಾ.ಪ್ರಭು.ಅ.ಗಂಜಿಹಾಳ್-೯೪೪೮೭೭೫೩೪೬

ಲೇಖಕರು

prabhu

ಸಿನಿಪ್ರಿಯ

ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗು೦ದ ತಾಲೂಕ್ ಗುಡೂರು ಜನ್ಮಸ್ಥಳ.ತ೦ದೆ ಜಿ.ಎಸ್ .ಅನ್ನದಾನಿ ವಿಶ್ರಾ೦ತ ಬಿಡಿಓ.ಚುಟುಕು ಕವಿ,ಕತೆಗಾರರು.ನಾನು ಕವಿ,ಕತೆಗಾರ,ಸಿನೆಮಾ,ಟಿವಿ ಗ್]ಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು,ಹಾಡಿನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ..ಕನ್ನಡ ವ್ರುತ್ತಿರ೦ಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರ೦ಗ ಕುರಿತು ಕವಿವಿ ಇ೦ದ ೨೦೦೩ ರಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಆಗಿದೆ.ಧಾರವಾಡ,ಚೆನ್ಯೆ ರೆಡಿಯೋ ಕೇ೦ದ್ರದಿ೦ದ ಸ್ವರಚಿತ ಕವಿತೆ ವಾಚನ,ಭಾಷಣ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿವೆ,ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ , ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಸಾಪ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯ್,ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಮಾಜಿ ಕಸಾಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ.೨೦೧೩-೧೪ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಪರಿಷತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ 2014-15,ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನಾ೯ಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಕಾಯ೯ದಶಿ೯ 2014-15,ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು-೨೦೧೪,ರೋಟರಿ ಗದಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸದಸ್ಯ್, ಕವಿವಿ ಧಾರವಾಡ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಪರಿಷತ್ ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ೨೦೧೬. ರಾಜ್ಯ-ಹೊರರಾಜ್ಯ್ಗಗ ಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಿತ್ರರಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.