Skip to main content

ಪ್ರೀತಿ

ಇಂದ vishwa.d.hugar
ಬರೆದಿದ್ದುJune 22, 2013
noಅನಿಸಿಕೆ

 


 

  ¦æÃw

ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ , ಜೀವನ ,ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ,ಹೀಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಾನತೆವುಳ್ಳ ಅಂಶಗಳು  ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇಲ್ಲಾನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹೃದಯಗಳ ಗಾಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ ,ಆದರೆ ಅದು ಇಂದು ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು  ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದಾದ ಒಂದುಕೇವಲ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ರೂಪ ತಳಿದಿದೆ,ಸೆಕ್ಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ಸೆಕ್ಸಾಗಿ ರೂಪ ಪಡೆದು.ತನ್ನ ಹುಚ್ಚಾಟವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಜೀವತೆರುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ,ಪ್ರೀತಿ ಪಜಿತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ನೋವಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಲು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿ zÉ, DzÀgÀÆ ¦æÃw° J®Ææ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ  §zÀÄPÀÄ PÀnÖPÉÆüÉÆîPÉ
D¸É¥ÀqÁÛgÉ,DzÀgÉ EA¢£À ºÀÄZÀÄÑ ¦æÃw CzɯÁè ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£À ºÀĹUÉƽ¹©qÀÄvÀÛzÉ ,JµÉÆÖÃ
¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ ¦æÃw C£ÉÆß ¥ÀzÀ¢AzÀ ºÀÄnÖPÉƼÁÛªÉ, PÉÆ£ÉUÉ CzÉ ¦æÃwAiÀÄ ¥ÀzÀ¢AzÀ
¸ÀvÀÄÛ©qÀÄvÀÛªÉ,E°è ±ÉæµÀתÁV EgÀ¨ÉÃPÁVgÉÆzÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ,CzÉ PÀ¤µÀתÁVgÀĪÁUÀ
¤ÃdªÁzÀ ¦æÃw vÀ£Àß ªÀĺÀvÀéªÀ£Àß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©qÀÄvÀÛzÉ, CzÀPÁÌzÀgÀÄ
EAzÀÄ £ÁªÀÅUÀ¼É®ègÀÄ ¤ÃdªÁzÀ ¦æÃwUÉ ¨É¯É ¤r¢zÀÝgÉ, ¦æÃw F ¨sÀƫĬÄAzÀ
ªÀÄgÉAiÀiÁV, PÀÆægÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖPÉƼÀÄîvÀÛªÉ,

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಲೇಖಕರು

vishwa.d.hugar

ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಹಾದಿಯಾ ಮೇಲೊಂದು ಕವನ

ಮಾನವೀಯತೆ ಮಾನವನ ಗುಣಾ ಅದು ಸಧಾ ನನ್ನ ಜೋತೆಗಿರಬೇಕು,ಇದು ನನ್ನತನ ಕೂಡ ಹೌದು.
ಹಾಗೆಯೆ ನನ್ನೂರು
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವು ಚೆಂದ ಆದರೆ ಇಂದು ನನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲಾ ಅದು ನಗರೀಕರಣದ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ ನೋಡಾಲು ಮಾತ್ರ, ಇಂತಹ ಗ್ರಾಮ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರು, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇರೋದು ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ.

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.