**ಸಮಯದ ಮಹತ್ವ**(ಕಳೆದು ಹೋದ ಹೊತ್ತು,ಒಡೆದು ಹೋದ ಮುತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಾರದು.)

--> ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತೀರ್ಣರಾದ ಓರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ.
-->ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಓರ್ವ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ.
-->ಒಂದು ವಾರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ದಿನ ಭತ್ಯೆಯ ಓರ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕನನ್ನು ಕೇಳಿ.
-->ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರೇಯಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಓರ್ವ ಪ್ರಿಯಕರ ನನ್ನು ಕೇಳಿ
-->ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ರೈಲುಯಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಓರ್ವ ಪ್ರಯಾಣಿಕನನ್ನು ಕೇಳಿ.
-->ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆದ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ.
-->ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಒಲಂಪಿಕ್ಷ್ ನಲ್ಲಿ ರಜತ ಪದಕ ಪಡೆದ ಓರ್ವ ಓಟಗಾರರನ್ನು ಕೇಳಿ.
 ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

Anita Shetty's picture

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಗಳ ಭರಾಟೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಗಳ ಅಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದತ್ತ ಒಲವು ತೋರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. 

ಆದರೆ ಇಂದು ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಓದುದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನೇಕ.

Subscribe to Comments for " **ಸಮಯದ ಮಹತ್ವ**(ಕಳೆದು ಹೋದ ಹೊತ್ತು,ಒಡೆದು ಹೋದ ಮುತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಾರದು.)"