ಬ್ಲಾಗ್

ಸ್ನೇಹಿತ-ವೈರಿ

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಿಂತಲೂ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿ. Read more about ಸ್ನೇಹಿತ-ವೈರಿ

ಸ್ನೇಹಿತ-ವೈರಿ

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಿಂತಲೂ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿ. Read more about ಸ್ನೇಹಿತ-ವೈರಿ

ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರೆ...

ಇಂದೆನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರಿದೇ ಇರಬೇಕೆಂಬ ತಿಳುಹು ಹತ್ತಿದೆ-
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ದೂರಾದಾಗ ನಮ್ಮದೇ ಇನ್ನರ್ಧ ಕಳೆದು ಹೋದಂತೆ,
ಎರಡು ಸಂಪುಟಗಳ ಗ್ರಂಥದ ಮೊದಲ ಸಂಪುಟ ಕಳೆದು ಹೋದಂತೆ ಅನಿಸುವುದೇ ಪ್ರೀತಿ, ಇಲ್ಲದಿರಲು ಅಪೂರ್ಣತೆ! Read more about ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರೆ...

ಸೃಜನಶೀಲತೆ

ಒಂದು ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕದ್ದಿರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಗುಟ್ಟು ಅಡಗಿದೆ! Read more about ಸೃಜನಶೀಲತೆ

Pages

Subscribe to ಬ್ಲಾಗ್