Skip to main content

ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ

ಬರೆದಿದ್ದುFebruary 8, 2007
1ಅನಿಸಿಕೆ

ಪದ ಮಹಿಮೆ.

ಕಾವೇರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಏನೋ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ
ಇರಬಹುದು ಕಾರಣ ಈ ಎರಡು ಶುರುವಾಗುವುದು “ಕ” ಇಂದ
ಮತ್ತೇನು “ತರಲೆ” ಈ “ತಮಿಳು”ನಾಡಿನಿಂದ
ಇರಬಹುದು ಕಾರಣ ಈ ಎರಡು ಶುರುವಾಗುವುದು “ತ” ಇಂದ.

ಬೆಂಗಳೂರು.